كتيب محرك USB USM32W3 أس سوني

هل تحتاج إلى دليل لـ محرك USB USM32W3 أس سوني الخاص بك؟ يمكنك أدناه عرض وتنزيل دليل PDF باللغة العربية مجانًا. يحتوي هذا المنتج حاليًا على 2 من الأسئلة الشائعة، و0 من التعليقات، كما حصل على 0 من الأصوات. إذا لم يكن هذا هو الدليل الذي تريده، يرجى الاتصال بنا.

هل منتجك معيب ولا يقدم الدليل أي حل؟ انتقل إلى Repair Café للحصول على خدمات الإصلاح المجانية.

كتيب

Loading…

4-588-881-03 (1)
Data storage media
WARNING
Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor. To reduce fire or
shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock,
do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
For Customers in Europe
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / For
EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office,
your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface
may be hot.
It is strongly recommended that you periodically back up the data written on
the unit.
Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may
occur.
Capacity is based on 1 GB = 1 billion bytes.
A portion of the memory is used for data management functions and therefore usable
storage capacity will be less.
Support de stockage de données
AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement
un médecin. Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique,
n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. Pour éviter toute
électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l’entretien à un technicien qualifié
uniquement.
Pour les clients en Europe
Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon / Pour toute
question relative à la conformité des produits dans l’UE: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable
dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de
systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce
produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un
point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de façon
appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences
négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement
et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation
des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de
ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point
de vente où vous avez acheté le produit.
Soyez prudent lorsque vous manipulez l’appareil après une utilisation ou un accès
prolongé car la surface peut être chaude.
Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données
enregistrées sur l’appareil.
Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de
données éventuels.
La capacité est calculée sur la base de 1 Go = 1 milliard d’octets.
Une partie de la mémoire est utilisée pour la gestion de systéme; la capacité de la mémoire
est donc moindre que le nombre indiqué.
Datenspeichermedien
ACHTUNG
Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen
Arzt konsultieren. Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu
verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie
Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
Für Kunden in Europa
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan / Für EU
Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an
einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von
Rohstoffen zu verringern.
Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät nach längerem Gebrauch oder Zugriff
anfassen, denn die Oberfläche könnte heiß sein.
Es empfiehlt sich dringend, die auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig
zu sichern.
Die Sony Corporation übernimmt keine Haftung für beschädigte oder verloren
gegangene Daten.
Medio de almacenamiento de datos
ADVERTENCIA
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión,
acuda a un médico de inmediato. Para reducir el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas
eléctricas, no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal
cualificado.
© 2016 Sony Corporation Printed in Taiwan, Тайваньда басып шығарылған
Надруковано у Тайвані, Отпечатано в Тайване
USM-M Series
USM-R Series
USM-W Series
USM-X Series
USM-M Séries
USM-R Séries
USM-W Séries
USM-X Séries
Operating Instructions/Mode d’emploi/Istruzioni per l’uso
USB Flash Drive
Clé USB
Флеш-накопичувач USB
Флэш-накопитель USB
USB флеш жетеғі
Operating Instructions can be downloaded from the website.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/support/
Para los clientes en Europa
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón / Para la
conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica
Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil
(aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento
selectivo de residuos)
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no
puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el
correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al
asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a
prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y
la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los
recursos naturales.
Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha
adquirido el producto.
Tenga cuidado a la hora de manipular el dispositivo después de largos periodos
de uso o acceso, ya que la superficie puede estar caliente.
Se recomienda especialmente realizar copias de seguridad de los datos escritos
en la unidad periódicamente.
Sony Corporation no asume responsabilidad alguna sobre los daños o las
pérdidas de los datos que puedan producirse.
1 GB = 1.000 millones de bytes.
Una parte de la memoria es usada para manejo del sistema, por lo que la capacidad
disponible es menor que la indicada.
Supporto per l’archiviazione di dati
AVVERTENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare
immediatamente un medico. Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche,
non esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità. Onde evitare scosse
elettriche, non aprire l’apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale
qualificato.
Per gli utenti in Europa
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone / Per
la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio
Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete
a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei
materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il
riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero
essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).
Prestare particolare attenzione nel maneggiare l’unità dopo periodi prolungati di
utilizzo, in quanto la superficie potrebbe essersi surriscaldata.
Si consiglia di eseguire periodicamente copie di backup dei dati scritti sull’unità.
Sony Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o
perdite dei dati.
La capacità è calcolata sulla base di 1 GB = 1 miliardo di byte.
Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dati e quindi la
capacità effettivamente utilizzabile sarà inferiore.
Suporte de armazenamento de dados
AVISO
Mantenha longe do alcance das crianças. No caso de ser engolido, consulte
imediatamente um médico. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
não exponha a unidade à chuva ou à humidade. Para evitar choques eléctricos,
não abra a caixa. A assistência técnica só pode ser prestada por técnicos
autorizados.
Para os clientes na Europa
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão / Para a
conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não
deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a
saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte
o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Tenha cuidado quando manusear o dispositivo após longos períodos de
utilização, uma vez que a superfície pode estar quente.
É essencial fazer periodicamente cópias de segurança dos dados gravados na
unidade.
A Sony Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de
dados que possam ocorrer.
A capacidade é baseada em 1 GB = 1 bilião de bytes.
Parte do memória é utilizada para funções de gestão de dados, daí que a capacidade de
armazenamento disponível será menor.
Gegevensopslagmedium
WAARSCHUWING
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een
arts als het apparaat wordt ingeslikt. Om het gevaar van brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of
vocht. Open de behuizing niet. Dit kan electrische schokken tot gevolg hebben.
Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
Voor de klanten in Europa
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Voor EU-
product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, België
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Wees voorzichtig als u het apparaat vastpakt nadat dit langere tijd is gebruikt of
gelezen, omdat het oppervlak heet kan zijn.
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de
gegevens op het apparaat maakt.
Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
Nośniki danych
OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszelkie naprawy mogą być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
Dla Klientów w Europie
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia /
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Należy uważać, obsługując urządzenie po dłuższym okresie pracy, ponieważ jego
powierzchnia może się nagrzewać.
Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopi zapasowej danych
zapisanych na urządzeniu.
Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie
lub utratę danych.
„Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58”
Datová úložná média
UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře. Nevystavujte přístroj
dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Pro zákazníky v Evropě
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko / Pro
technické požadavky dle směrnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v
Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na život
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního
úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Při manipulaci se zařízením bud’te opatrní, pokud je používáte delší dobu, může
být na povrchu horké.
Důrazně doporučujeme průběžné zálohování dat z tohoto zařízení.
Společnost Sony Corporation nenese žádnou zodpovědnost za případné škody
či ztráty dat.
Adathordozó
FIGYELMEZTETÉS
Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyeli a készüléket, azonnal forduljon
orvoshoz. Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Az áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa ki a készülék házát. A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Európai vásárlóink figyelmébe
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán / Európai uniós
termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Ha sokáig használja az adathordozót (sokáig ír rá vagy olvas róla), óvatosan fogja
meg, mert felülete felforrósodhat.
Javasoljuk, hogy az eszközre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági
másolatot.
A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért,
adatkárosodásért.
Médiá na ukladanie údajov
UPOZORNENIE
Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom,
neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
Pre zákazníkov v Európe
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko / Zhoda
podľa legislatívy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie b
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by
mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Pri dlhšom používaní sa zariadenie zahrieva, preto s ním zaobchádzajte opatrne.
Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať údaje zapísané na tomto zariadení.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či stratu
údajov.
Носій для зберігання даних
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Тримайте подалі від дітей. У випадку проковтування негайно зверніться до
лікаря. Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом,
не піддавайте виріб впливу дощової води або вологи. Щоб уникнути ризику
ураження електричним струмом, не відкривайте корпус. Ремонтувати апарат
дозволяється тільки кваліфікованому персоналу.
Утилізація старого електричного та електронного обладнання
(застосовується в Європейському союзі та інших європейських
країнах із системами роздільного збирання сміття)
Цей символ на виробіабо на упаковціозначає що цей виріб не можна
утилізувати як побутове сміття. Замість цього його потрібно здати до
відповідного приймального пункту для вторинноїобробки електричного
та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу,
ви допоможете запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища
та людського здоров’я, до яких могла б призвести неправильна утилізація цього
виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природніресурси.
Щоб отримати докладнішу інформацію щодо вторинноїпереробки цього виробу,
зверніться до місцевих органів влади, до служби утилізаціїпобутових відходів або
до магазину, де було придбано цей виріб.
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057)
Термін гарантії : USM-R/USM-W/USM-M1 2 роки
USM-W3/USM-X 5 років
Строк експлуатації виробу: Залежить від гарантійного терміну.
Будьте обережні під час дій з цим пристроєм після його використання
протягом тривалого часу, оскільки його поверхня може бути гарячою.
Настійно рекомендується періодично виконувати резервне копіювання
даних, записаних на цьому пристрої.
Sony Corporation не бере на себе відповідальності за будь-яке пошкодження
або втрату даних, що може статися.
Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів.
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.
Центри інформації для споживачів : 8-800-307-66-90
http://www.sony.ua
Країна і дата виготовлення зазначені на упаковці.
Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці у наступному
форматі : YYYY-MM, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.
قم بتنزيل الكتيب الدليلي بالعربية (PDF, 0.33 MB)
(عليك الاهتمام بالبيئة وقم بطبع هذا الكتيب الدليلي فقط إذا كان ذلك ضروريا بالفعل)

Loading…

التقييم

‫قم بإخبارنا عن رأيك في محرك USB USM32W3 أس سوني عن طريق ترك تقييم للمنتج. هل تريد أن تشارك بتجاربك مع هذا المنتج أو طرح سؤال ما؟ يرجى ترك تعليق في أسفل الصفحة.
هل أنت راض عن محرك USB USM32W3 أس سوني؟
نعم لا
كن أول من يقيم هذا المنتج
0 الأصوات

انضم للمحادثة المتعلقة بهذا المنتج

هنا يمكنك مشاركة رأيك حول محرك USB USM32W3 أس سوني. إذا كان لديك سؤال، فاقرأ الدليل بعناية أولاً. يمكن طلب الدليل باستخدام نموذج الاتصال الخاص بنا.

المزيد عن دليل المستخدم هذا

نحن ندرك أنه من الجيد أن يكون لديك دليل ورقي لـ محرك USB USM32W3 أس سوني الخاص بك. يمكنك دائمًا تنزيل الدليل من موقعنا الإلكتروني وطباعته بنفسك. إذا كنت ترغب في الحصول على الدليل الأصلي، فنوصيك بالاتصال بـ Sony. قد يكون بمقدورهم تقديم دليل أصلي. هل تبحث عن دليل محرك USB USM32W3 أس سوني الخاص بك بلغة مختلفة؟ اختر لغتك المفضلة على صفحتنا الرئيسية وابحث عن رقم الطراز لمعرفة ما إذا كان متوفرًا لدينا.

تحديد

الاسم التجاري Sony
نموذج USM32W3
فئة محركات USB
نوع الملف PDF
حجم الملف 0.33 MB

كافة الأدلة لـ محركات USB أس سوني
المزيد من أدلة محركات USB

الأسئلة المتداولة حول محرك USB USM32W3 أس سوني

يبحث فريق الدعم لدينا عن معلومات مفيدة عن المنتج وإجابات على الأسئلة المتكررة. وإذا وجت عدم دقة في أسئلتنا المتكررة، فيرجى إخبارنا بذلك عن طريق استخدام استمارة الاتصال بنا.

ما الذي يرمز إليه USB؟ تم التحقق

USB لتقف على الناقل التسلسلي العالمي. إنه معيار اتصال يستخدم لتوصيل الأجهزة بجهاز كمبيوتر.

كان ذلك مفيدا (3) اقرأ أكثر

كم هو كيلوبايت ، ميغا بايت ، جيجابايت وتيرابايت؟ تم التحقق

كيلو بايت واحد يتكون من 1000 بايت. 1 ميغا بايت = 1000 كيلو بايت. 1 جيجا بايت = 1000 ميجا بايت. 1 تيرابايت = 1000 جيجا بايت.

كان ذلك مفيدا (2) اقرأ أكثر
كتيب محرك USB USM32W3 أس سوني

منتجات ذات صله

فئات ذات صلة