كتيب محرك USB USM32GQ أس سوني

هل تحتاج إلى دليل لـ محرك USB USM32GQ أس سوني الخاص بك؟ يمكنك أدناه عرض وتنزيل دليل PDF باللغة العربية مجانًا. يحتوي هذا المنتج حاليًا على 2 من الأسئلة الشائعة، و0 من التعليقات، كما حصل على 0 من الأصوات. إذا لم يكن هذا هو الدليل الذي تريده، يرجى الاتصال بنا.

هل منتجك معيب ولا يقدم الدليل أي حل؟ انتقل إلى Repair Café للحصول على خدمات الإصلاح المجانية.

كتيب

Loading…

4-412-734-13 (1)
Data storage media
WARNING
Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.
To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified
personnel only.
For Customers in Europe
This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on
European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service
or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or
guarantee documents.
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office,
your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Basic Operation
Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface
may be hot.
If the device is not recognized by the computer or host device you are using, remove the
device, shutdown or restart your computer or host device, and try plugging the device
again.
Installing:
Plug the device into the USB port on your computer to play.
Disconnecting:
Please remove the device properly following the proper procedure depending on the OS.
Otherwise, data may not be recorded correctly.
LED Indicator:
When the data transfer is in progress, the indicator light is flashing. Please do not remove
the device while flashing.
It is strongly recommended that you periodically back up the data written on
the unit.
Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may
occur.
• Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.
Support de stockage de
données
AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement
un médecin.
Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique, nexposez pas cet
appareil à la pluie ou à l’humidité.
Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l’entretien à un
technicien qualifié uniquement.
Pour les clients en Europe
Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des
produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir
vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service
(SAV) » ou Garantie.
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable
dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de
systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce
produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un
point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon
appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences
négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement
et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation
des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de
ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point
de vente où vous avez acheté le produit.
Fonctionnement de base
Soyez prudent lorsque vous manipulez l’appareil après une utilisation ou un accès
prolongé car la surface peut être chaude.
Si l’appareil nest pas reconnu par l’ordinateur ou l’appareil hôte utilisé, retirez l’appareil,
arrêtez ou redémarrez votre ordinateur ou appareil hôte et essayez de rebrancher l’appareil.
Installation :
Branchez le périphérique sur le port USB de votre ordinateur pour lire son contenu.
Déconnexion :
Retirez le périphérique selon la procédure appropriée selon votre système dexploitation.
Sinon, il est possible que les données ne soient pas enregistrées correctement.
Voyant à DEL :
Le témoin clignote pendant le transfert de données. Ne retirez pas le périphérique tant que
le témoin clignote.
Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données
enregistrées sur l’appareil.
Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de
données éventuels.
• Micro Vault est une marque commerciale de Sony Corporation.
© 2011 Sony Corporation Printed in China
USM-M Series
USM-Q Series
USM-R Series
USM-U Series
USM-M Séries
USM-Q Séries
USM-R Séries
USM-U Séries
Operating Instructions/Mode d’emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Istruzioni per l’uso/Manual de instruções/
Gebruiksaanwijzing/Instrukcja obsługi/
Návod k obsluze/Használati útmutató/Návod
na obsluhu/Kullanma kılavuzu/Посібник з
експлуатації/Инструкция по эксплуатации/
Пайдалану нұсқаулығы/Οδηγίες λειτουργίας/
Kasutusjuhend/Eksploatacijos instrukcijos/
Lietošanas instrukcijas/Bruksanvisning/
Navodila za uporabo/Bruksanvisning/
Betjeningsvejledning/Käyttöohjeet/Instrucţiuni
de utilizare/Инструкции за експлоатация/
Upute za rad/ Uputstvo za upotrebu
USB Flash Drive
Clé USB
Флэш-накопитель USB
USB флеш жетеғі
Operating Instructions can be downloaded from the
website.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
support/
Datenspeichermedien
ACHTUNG
Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen
Arzt konsultieren.
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen
Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht.
Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
Für Kunden in Europa
Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan hergestellt.
Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen
Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten
wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten
Adressen.
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an
einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere
Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung,
den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Grundfunktionen
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät nach längerem Gebrauch oder Zugriff
anfassen, denn die Oberfläche könnte heiß sein.
Wenn das Gerät nicht von dem verwendeten Computer oder Host-Gerät erkannt wird,
ziehen Sie das Gerät ab, schalten den Computer bzw. das Host-Gerät aus und wieder ein,
und stecken Sie dann das Gerät erneut ein.
Anschließen:
Stecken Sie das Gerät für die Wiedergabe in den USB-Anschluss Ihres Computers.
Trennen der Verbindung:
Trennen Sie das Gerät wie für das jeweilige Betriebssystem vorgeschrieben
ordnungsgemäß vom Computer.
Andernfalls werden Daten möglicherweise nicht korrekt aufgezeichnet.
LED-Anzeige:
Während der Datenübertragung blinkt die Anzeige. Trennen Sie das Gerät nicht vom
Computer, solange die Anzeige blinkt.
Es empfiehlt sich dringend, die auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig
zu sichern.
Die Sony Corporation übernimmt keine Haftung für beschädigte oder verloren
gegangene Daten.
• Micro Vault ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
Medio de almacenamiento de
datos
ADVERTENCIA
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión,
acuda a un médico de inmediato.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la
lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite servicio técnico
únicamente a personal cualificado.
Para los clientes en Europa
Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del
producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante
autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania.
Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la
dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.
Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil
(aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento
selectivode residuos)
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no
puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el
correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al
asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a
prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y
la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los
recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto,
póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el
establecimiento donde ha adquirido el producto.
Operaciones básicas
Tenga cuidado a la hora de manipular el dispositivo después de largos periodos
de uso o acceso, ya que la superficie puede estar caliente.
Si el ordenador o el dispositivo host que esté utilizando no reconoce el dispositivo, retire
éste, apague y reinicie su ordenador o dispositivo host, y pruebe volviendo a enchufar el
dispositivo.
Instalación:
Conecte el dispositivo en el puerto USB del ordenador para realizar la reproducción.
Desconexión:
Retire el dispositivo de acuerdo con el procedimiento adecuado en función del sistema
operativo. De lo contrario, es posible que los datos no se graben correctamente.
Indicador luminoso LED:
El indicador luminoso parpadea mientras la transferencia de datos está en progreso. No
retire el dispositivo mientras parpadea.
Se recomienda especialmente realizar copias de seguridad de los datos escritos
en la unidad periódicamente.
Sony Corporation no asume responsabilidad alguna sobre los daños o las
pérdidas de los datos que puedan producirse.
• Micro Vault es una marca comercial de Sony Corporation.
Supporto per l’archiviazione di
dati
AVVERTENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare
immediatamente un medico.
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Onde evitare scosse elettriche, non aprire l’apparecchio. Rivolgersi
esclusivamente a personale qualificato.
Per gli utenti in Europa
Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità
del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al
rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di
fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all’assistenza
o sui certificati di garanzia.
Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative
per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo
smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare
l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete
acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche
potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per
l’Italia)
Operazioni di base
Prestare particolare attenzione nel maneggiare l’unità dopo periodi prolungati di
utilizzo, in quanto la superficie potrebbe essersi surriscaldata.
Se l’unità non viene riconosciuta dal computer o dal dispositivo in uso, rimuovere l’unità,
spegnere o riavviare il computer o il dispositivo, quindi provare a ricollegare l’unità.
Installazione:
Per avviare, collegare l’unità alla porta USB del computer.
Disconnessione:
Rimuovere correttamente l’unità seguendo la procedura appropriata in base al sistema
operativo in uso.
Diversamente, è possibile che i dati non vengano registrati correttamente.
Indicatore LED:
Durante il trasferimento dei dati, l’indicatore lampeggia. Non rimuovere l’unità finché
l’indicatore lampeggia.
Si consiglia di eseguire periodicamente copie di backup dei dati scritti sull’unità.
Sony Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o
perdite dei dati.
• Micro Vault è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
Suporte de armazenamento
de dados
AVISO
Mantenha o produto afastado do alcance das crianças. No caso de ser engolido,
consulte imediatamente o médico.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à
chuva ou à humidade.
Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa. A assistência técnica só pode ser
prestada por técnicos autorizados.
Para os clientes na Europa
Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base
na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer
assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de
serviço ou de garantia.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não
deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a
saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte
o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
Operação básica
Tenha cuidado quando manusear o dispositivo após longos períodos de utilização
ou acesso uma vez que a superfície pode estar quente.
Se o dispositivo não for reconhecido pelo computador ou pelo dispositivo anfitrião que
estiver a utilizar, retire o dispositivo, encerre ou reinicie o computador ou dispositivo
anfitrião e tente ligar o dispositivo novamente.
Instalação:
Ligue o dispositivo à porta USB do computador para reproduzir.
Desligar:
Retire correctamente o dispositivo de acordo com os procedimentos adequados,
dependendo do SO. Caso contrário, os dados podem não ser gravados correctamente.
LED indicador:
Durante a transferência de dados, o indicador luminoso pisca. Não retire o dispositivo
enquanto o indicador luminoso piscar.
É essencial fazer periodicamente cópias de segurança dos dados gravados na
unidade.
A Sony Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de
dados que possam ocorrer.
• Micro Vault é uma marca comercial da Sony Corporation.
Gegevensopslagmedium
WAARSCHUWING
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een
arts als het apparaat wordt ingeslikt.
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat
niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Open de behuizing niet. Dit kan electrische schokken tot gevolg hebben. Laat het
apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
Voor de klanten in Europa
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product
conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde
vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de
afzonderlijke service of garantie documenten.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Basisbediening
Wees voorzichtig als u het apparaat vastpakt nadat dit langere tijd is gebruikt of
gelezen, omdat het oppervlak heet kan zijn.
Als het apparaat niet wordt herkend door de computer of host-apparatuur, moet u dit
apparaat loskoppelen, uw computer of host-apparatuur uitschakelen of opnieuw opstarten
en dan dit apparaat opnieuw proberen aan te sluiten.
Installeren:
Steek het product in de USB-poort van de computer om af te spelen.
Verwijderen:
Verwijder het product correct volgens de procedure voor uw besturingssysteem. Anders
worden de gegevens niet goed opgenomen.
Lampje:
Wanneer de gegevens worden overgezet, knippert het lampje. Verwijder het product niet
terwijl het lampje knippert.
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de
gegevens op het apparaat maakt.
Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
• Micro Vault is een handelsmerk van Sony Corporation.
Nośniki danych
OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia
na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy.
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt
serwisowy.
Dla Klientów w Europie
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w
oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Podstawy użytkowania
Należy uważać, obsługując urządzenie po dłuższym okresie pracy, ponieważ jego
powierzchnia może się nagrzewać.
Jeśli urządzenie nie jest rozpoznawane przez urządzenie komputera lub hosta, którego
używasz, należy usunąć urządzenie, wyłączyć lub restartować komputer lub urządzenie
hosta i ponownie spróbować podłączyć urządzenie.
Instalowanie:
Podłącz urządzenie do portu USB komputera, aby odtworzyć.
Odłączanie:
Usuń prawidłowo urządzenie, korzystając z odpowiedniej procedury w zależności
od systemu operacyjnego. W przeciwnym wypadku dane mogą zostać zapisane
nieprawidłowo.
Wskaźnik LED:
Podczas przesyłania danych wskaźnik świetlny miga. Gdy wskaźnik miga, nie należy
odłączać urządzenia.
Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopi zapasowej danych
zapisanych na urządzeniu.
Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie
lub utratę danych.
„Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58”
• Micro Vault jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Datová úložná média
UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře.
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy
svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonskon. Žádosti týkající se technických
požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na
zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obracejte na adresy
uvedené v servisních a záručních dokumentech.
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v
Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Základní operace
Při manipulaci se zařízením bud’te opatrní, pokud je používáte delší dobu, může
být na povrchu horké.
Není-li zařízení rozpoznáno používaným počítačem či hostitelským zařízením, vypněte
nebo restartujte počítač či hostitelské zařízení a zkuste zapojit zařízení znovu.
Instalace:
Pro přehrávání zasuňte zařízení do portu USB na počítači.
Odpojení:
Vyjměte zařízení správným způsobem v souladu s příslušným operačním systémem. Jinak
by mohlo dojít k chybnému záznamu dat.
Indikátor LED:
Při přenosu dat bliká indikátor. Bliká-li indikátor, nevyjímejte zařízení.
Důrazně doporučujeme průběžné zálohování dat z tohoto zařízení.
Společnost Sony Corporation nenese žádnou zodpovědnost za případné škody
či ztráty dat.
• Micro Vault je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
Adathordozó
FIGYELMEZTETÉS
Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyeli a készüléket, azonnal forduljon
orvoshoz.
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső
vagy nedvesség hatásának.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a készülék házát. A készüléket
kizárólag szakemberrel javíttassa.
Európai vásárlóink figyelmébe
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán),
vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
A használat alapjai
Ha sokáig használja az adathordozót (sokáig ír rá vagy olvas róla), óvatosan fogja
meg, mert felülete felforrósodhat.
Ha az eszközt nem ismeri fel a felhasznált számítógép vagy állomás, távolítsa el az eszközt,
kapcsolja ki vagy indítsa újra a számítógépet vagy állomást, és próbálja újracsatlakoztatni
az eszközt.
Üzembe helyezés:
Lejátszáshoz dugja be az eszközt a számítógép USB portjába.
Kapcsolat bontása:
Az eszközt a használt operációs rendszernek megfelelő eljárás szerint távolítsa el. Ha nem
így tesz, előfordu hat, hogy az adatokat nem lehet megfelelően rögzíteni.
LED kijelző:
Amikor adatátvitel van folyamatban, villog a kijelző. Amikor villog a kijelző, ne húzza ki
az eszközt.
Javasoljuk, hogy az eszközre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági
másolatot.
A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért,
adatkárosodásért.
• A Micro Vault a Sony Corporation védjegye.
Médiá na ukladanie údajov
UPOZORNENIE
Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku zariadenia.
Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
Pre zákazníkov v Európe
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa
legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných
alebo záručných dokumentoch.
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by
mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Základné operácie
Pri dlhšom používaní sa zariadenie zahrieva, preto s ním zaobchádzajte opatrne.
Ak vami používaný počítač alebo hostiteľské zariadenie nerozpozná zariadenie, zariadenie
vyberte, počítač alebo hostiteľské zariadenie vypnite alebo reštartujte, a pokúste sa
o opätovné pripojenie zariadenia.
Inštalácia:
Ak chcete prehrávať, pripojte zariadenie do portu USB na počítači.
Odpojenie:
Zariadenie správne odpojíte, ak dodržíte správny postup v závislosti od operačného
systému.
V opačnom prípade sa údaje nemusia zaznamenať správne.
Indikátor LED:
Keď prebieha prenos údajov, indikátor bliká. Počas blikania zariadenie neodpájajte.
Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať údaje zapísané na tomto zariadení.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či stratu
údajov.
• Micro Vault je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
Veri depolama ortamı
UYARI
Çocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda hemen bir
hekime danışın.
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme
maruz bırakmayın.
Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın. Cihazın bakım ve
onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.
Avrupadaki müşteriler için
Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya tarafından
veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu
konusundaki sorgulamalar, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki
yetkili temsilci, Sony Deutschland GmbH’ye ilgilenmektedir. Servis veya garantiyle ilgili
konularda, servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz
Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi
muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden
çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın
aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Temel işlemler
Uzun süre kullandıktan sonra aygıtı tutarken dikkatli olun, yüzeyi sıcak olabilir.
Cihaz, kullandığınız bilgisayar veya ana cihaz tarafından tanınmazsa cihazı çıkarın,
bilgisayar veya ana cihazı kapatın veya yeniden başlatın ve cihazın fişini tekrar takın.
Takma:
Oynatmak için aygıtı bilgisayarınızın USB portuna takın.
Bağlantıyı kesme:
Lütfen aygıtı işletim sistemine bağlı uygun prosedürleri uygun şekilde izleyerek çıkarın.
Aksi takdirde veri doğru şekilde kaydedilemeyebilir.
LED Göstergesi:
Veri aktarımı sırasında gösterge ışığı yanıp söner. Lütfen yanıp sönerken aygıtı çıkarmayın.
Birime yazılan verileri başka bir ortama düzenli olarak yedeklemeniz önemle
önerilir.
Sony Corporation verilerde meydana gelebilecek zarardan veya kayıptan sorumlu
değildir.
• Micro Vault, Sony Corporation şirketinin bir ticari markasıdır.
Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili kılmış olduğu, Product Compliance Europe
(PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Tel: (0)711-5858-0, Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database:
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: [email protected].com
EEE Yönetmeliğine Uygundur
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
Носій для зберігання
даних
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Тримайте подалі від дітей. У випадку проковтування негайно зверніться до
лікаря.
Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не
піддавайте виріб впливу дощової води або вологи.
Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не відкривайте
корпус. Ремонтувати апарат дозволяється тільки кваліфікованому
персоналу.
Для покупців із Європи
Утилізація старого електричного та електронного
обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших
європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)
Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057)
Термін гарантії
USM-M 2 роки
USM-R 2 роки
USM-Q 5 років
USM-U 5 років
Строк експлуатації виробу: Залежить від гарантійного терміну.
Основні операції
Будьте обережні під час дій з цим пристроєм після його використання
протягом тривалого часу, оскільки його поверхня може бути гарячою.
Якщо пристрій не розпізнається за допомогою комп’ютера або хост-устройства, що
використовуються, вийміть пристрій, вимкніть або перезапустіть комп’ютер або
хост-пристрій, а потім спробуйте під’єднати пристрій ще раз.
Встановлення:
Для програвання вставте цей пристрій в порт USB комп’ютера.
Від’єднання:
Від’єднайте цей пристрій належним чином, виконавши належну процедуру в
залежності від ОС. В іншому випадку дані можуть не бути записані правильно.
Індикатор LED:
Під час виконання передачі даних цей індикатор буде мигати. Не від’єднуйте цей
пристрій під час мигання індикатора.
Настійно рекомендується періодично виконувати резервне копіювання
даних, записаних на цьому пристрої.
Sony Corporation не бере на себе відповідальності за будь-яке пошкодження
або втрату даних, що може статися.
• Micro Vault є товарним знаком Sony Corporation.
قم بتنزيل الكتيب الدليلي بالعربية (PDF, 0.38 MB)
(عليك الاهتمام بالبيئة وقم بطبع هذا الكتيب الدليلي فقط إذا كان ذلك ضروريا بالفعل)

Loading…

التقييم

‫قم بإخبارنا عن رأيك في محرك USB USM32GQ أس سوني عن طريق ترك تقييم للمنتج. هل تريد أن تشارك بتجاربك مع هذا المنتج أو طرح سؤال ما؟ يرجى ترك تعليق في أسفل الصفحة.
هل أنت راض عن محرك USB USM32GQ أس سوني؟
نعم لا
كن أول من يقيم هذا المنتج
0 الأصوات

انضم للمحادثة المتعلقة بهذا المنتج

هنا يمكنك مشاركة رأيك حول محرك USB USM32GQ أس سوني. إذا كان لديك سؤال، فاقرأ الدليل بعناية أولاً. يمكن طلب الدليل باستخدام نموذج الاتصال الخاص بنا.

المزيد عن دليل المستخدم هذا

نحن ندرك أنه من الجيد أن يكون لديك دليل ورقي لـ محرك USB USM32GQ أس سوني الخاص بك. يمكنك دائمًا تنزيل الدليل من موقعنا الإلكتروني وطباعته بنفسك. إذا كنت ترغب في الحصول على الدليل الأصلي، فنوصيك بالاتصال بـ Sony. قد يكون بمقدورهم تقديم دليل أصلي. هل تبحث عن دليل محرك USB USM32GQ أس سوني الخاص بك بلغة مختلفة؟ اختر لغتك المفضلة على صفحتنا الرئيسية وابحث عن رقم الطراز لمعرفة ما إذا كان متوفرًا لدينا.

تحديد

الاسم التجاري Sony
نموذج USM32GQ
فئة محركات USB
نوع الملف PDF
حجم الملف 0.38 MB

كافة الأدلة لـ محركات USB أس سوني
المزيد من أدلة محركات USB

الأسئلة المتداولة حول محرك USB USM32GQ أس سوني

يبحث فريق الدعم لدينا عن معلومات مفيدة عن المنتج وإجابات على الأسئلة المتكررة. وإذا وجت عدم دقة في أسئلتنا المتكررة، فيرجى إخبارنا بذلك عن طريق استخدام استمارة الاتصال بنا.

ما الذي يرمز إليه USB؟ تم التحقق

USB لتقف على الناقل التسلسلي العالمي. إنه معيار اتصال يستخدم لتوصيل الأجهزة بجهاز كمبيوتر.

كان ذلك مفيدا (3) اقرأ أكثر

كم هو كيلوبايت ، ميغا بايت ، جيجابايت وتيرابايت؟ تم التحقق

كيلو بايت واحد يتكون من 1000 بايت. 1 ميغا بايت = 1000 كيلو بايت. 1 جيجا بايت = 1000 ميجا بايت. 1 تيرابايت = 1000 جيجا بايت.

كان ذلك مفيدا (2) اقرأ أكثر
كتيب محرك USB USM32GQ أس سوني

منتجات ذات صله

فئات ذات صلة