كتيب محرك USB USM16GQX أس سوني

هل تحتاج إلى دليل لـ محرك USB USM16GQX أس سوني الخاص بك؟ يمكنك أدناه عرض وتنزيل دليل PDF باللغة العربية مجانًا. يحتوي هذا المنتج حاليًا على 2 من الأسئلة الشائعة، و0 من التعليقات، كما حصل على 0 من الأصوات. إذا لم يكن هذا هو الدليل الذي تريده، يرجى الاتصال بنا.

هل منتجك معيب ولا يقدم الدليل أي حل؟ انتقل إلى Repair Café للحصول على خدمات الإصلاح المجانية.

كتيب

Loading…

4-596-959-02 (1)
Data storage media
WARNING
Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor. To reduce fire or
shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock,
do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
For Customers in Europe
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / For
EU product compliance: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office,
your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface may be hot.
It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit.
Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may occur.
Capacity is based on 1 GB = 1 billion bytes.
A portion of the memory is used for data management functions and therefore usable
storage capacity will be less.
To protect data, data transfer may stop if static noise or other interferences occur.
In such cases, disconnect the device from the host device you are using and reinsert the device.
Support de stockage de données
AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin. Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique, n’exposez
pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. Pour éviter toute électrocution, ne pas
ouvrir le boîtier. Confier l’entretien à un technicien qualifié uniquement.
Pour les clients en Europe
Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon / Pour toute
question relative à la conformité des produits dans l’UE: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable
dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de
systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne
doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
En vous assurant que ce produit est mis au rebut de façon appropriée, vous
participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais
traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé humaine. Le
recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour
toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter
votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.
Soyez prudent lorsque vous manipulez l’appareil après une utilisation ou un accès
prolongé car la surface peut être chaude.
Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données
enregistrées sur l’appareil.
Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de
données éventuels.
La capacité est calculée sur la base de 1 Go = 1 milliard d’octets.
Une partie de la mémoire est utilisée pour la gestion de systéme; la capacité de la mémoire
est donc moindre que le nombre indiqué.
En cas de bruit statique ou autres interférences, il est possible que le transfert de
données s’arrête afin de protéger les données.
Dans de tels cas, débranchez l’appareil de l’appareil hôte que vous utilisez, puis
insérez à nouveau l’appareil.
Datenspeichermedien
ACHTUNG
Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen
Arzt konsultieren. Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu
verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie
Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
Für Kunden in Europa
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan / Für EU
Produktkonformität: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an
einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung,
den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät nach längerem Gebrauch oder Zugriff
anfassen, denn die Oberfläche könnte heiß sein.
Es empfiehlt sich dringend, die auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig
zu sichern.
Die Sony Corporation übernimmt keine Haftung für beschädigte oder verloren
gegangene Daten.
Beim Auftreten von statischen Störungen oder sonstigen Beeinträchtigungen
könnte die Datenübertragung gestoppt werden, um die Daten zu schützen.
Trennen Sie in solchen Fällen das Gerät von dem von Ihnen verwendeten Host-
Gerät und setzen Sie das Gerät erneut ein.
Medio de almacenamiento de datos
ADVERTENCIA
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda
a un médico de inmediato. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica,
no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas,
no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal cualificado.
Para los clientes en Europa
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón / Para la
conformidad del producto en la UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica
© 2016 Sony Corporation Printed in Taiwan, Тайваньда басып шығарылған
Надруковано у Тайвані, Отпечатано в Тайване
USM-QX Series USM-QX Séries
Operating Instructions/Mode d’emploi/Istruzioni per l’uso
USB Flash Drive
Clé USB
Флеш-накопичувач USB
Флэш-накопитель USB
USB флеш жетеғі
Operating Instructions can be downloaded from the website.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/support/
Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil
(aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento
selectivo de residuos)
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no
puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el
correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al
asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir
las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud
humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de
deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha
adquirido el producto.
Tenga cuidado a la hora de manipular el dispositivo después de largos periodos
de uso o acceso, ya que la superficie puede estar caliente.
Se recomienda especialmente realizar copias de seguridad de los datos escritos
en la unidad periódicamente.
Sony Corporation no asume responsabilidad alguna sobre los daños o las
pérdidas de los datos que puedan producirse.
1 GB = 1.000 millones de bytes.
Una parte de la memoria es usada para manejo del sistema, por lo que la capacidad
disponible es menor que la indicada.
Si se produce ruido estático u otras interferencias, la transferencia de datos
podría detenerse para proteger dichos datos.
En esos casos, desconecte el dispositivo del dispositivo host que esté utilizando
y vuelva a insertarlo.
Supporto per l’archiviazione di dati
AVVERTENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare
immediatamente un medico. Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità. Onde evitare scosse elettriche, non
aprire l’apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
Per gli utenti in Europa
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone / Per
la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgio
Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad
un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete
a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute
che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più
dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero
essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).
Prestare particolare attenzione nel maneggiare l’unità dopo periodi prolungati di
utilizzo, in quanto la superficie potrebbe essersi surriscaldata.
Si consiglia di eseguire periodicamente copie di backup dei dati scritti sull’unità.
Sony Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o
perdite dei dati.
La capacità è calcolata sulla base di 1 GB = 1 miliardo di byte.
Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dati e quindi la
capacità effettivamente utilizzabile sarà inferiore.
Il trasferimento dei dati potrebbe interrompersi a scopo cautelativo in caso di
disturbi statici o altre interferenze.
In questi casi, scollegare l’unità dal dispositivo host in uso e reinserirla.
Suporte de armazenamento de dados
AVISO
Mantenha longe do alcance das crianças. No caso de ser engolido, consulte
imediatamente um médico. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
exponha a unidade à chuva ou à humidade. Para evitar choques eléctricos, não abra
a caixa. A assistência técnica só pode ser prestada por técnicos autorizados.
Para os clientes na Europa
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão / Para a
conformidade dos produtos na EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve
ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir
potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que
de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Tenha cuidado quando manusear o dispositivo após longos períodos de
utilização, uma vez que a superfície pode estar quente.
É essencial fazer periodicamente cópias de segurança dos dados gravados na unidade.
A Sony Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de
dados que possam ocorrer.
A capacidade é baseada em 1 GB = 1 bilião de bytes.
Parte do memória é utilizada para funções de gestão de dados, daí que a capacidade de
armazenamento disponível será menor.
A transferência de dados é interrompida se ocorrer ruído estático ou outras
interferências, de modo a proteger os dados.
Nestes casos, desligue o dispositivo do dispositivo recetor que está a utilizar e
introduza novamente o dispositivo.
Gegevensopslagmedium
WAARSCHUWING
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een
arts als het apparaat wordt ingeslikt. Om het gevaar van brand of elektrische
schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of
vocht. Open de behuizing niet. Dit kan electrische schokken tot gevolg hebben.
Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
Voor de klanten in Europa
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan / Voor EU-
product conformiteit: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, België
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval
of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Wees voorzichtig als u het apparaat vastpakt nadat dit langere tijd is gebruikt of
gelezen, omdat het oppervlak heet kan zijn.
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de
gegevens op het apparaat maakt.
Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
Om gegevens te beschermen, kan de gegevensoverdracht stoppen als er statische
ruis of andere interferentie optreedt.
Koppel het apparaat in dergelijke gevallen los van het hostapparaat dat u
gebruikt en plaats het apparaat terug.
Nośniki danych
OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszelkie naprawy mogą być
wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
Dla Klientów w Europie
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia /
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga
chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Należy uważać, obsługując urządzenie po dłuższym okresie pracy, ponieważ jego
powierzchnia może się nagrzewać.
Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopi zapasowej danych
zapisanych na urządzeniu.
Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie
lub utratę danych.
„Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58”
W przypadku wystąpienia hałasu statycznego lub innych zakłóceń transfer
danych możesz zostać wyłączony w celu ochrony danych.
W takiej sytuacji należy odłączyć urządzenie od używanego urządzenia
głównego, a następnie ponownie je podłączyć.
Datová úložná média
UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře. Nevystavujte přístroj
dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Pro zákazníky v Evropě
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko / Pro
technické požadavky dle směrnic EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v
Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na život
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního
úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Při manipulaci se zařízením bud’te opatrní, pokud je používáte delší dobu, může
být na povrchu horké.
Důrazně doporučujeme průběžné zálohování dat z tohoto zařízení.
Společnost Sony Corporation nenese žádnou zodpovědnost za případné škody
či ztráty dat.
Dojde-li ke statickému výboji nebo jinému rušení, může se datový přenos
zastavit, aby byla zajištěna ochrana dat.
V takových případech odpojte toto zařízení od používaného hostitelského
zařízení a znovu jej připojte.
Adathordozó
FIGYELMEZTETÉS
Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyeli a készüléket, azonnal forduljon
orvoshoz. Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Az áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa ki a készülék házát. A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Európai vásárlóink figyelmébe
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán / Európai uniós
termékbiztonság: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ha sokáig használja az adathordozót (sokáig ír rá vagy olvas róla), óvatosan fogja
meg, mert felülete felforrósodhat.
Javasoljuk, hogy az eszközre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.
A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért,
adatkárosodásért.
Az adatok védelmének érdekében az adatátvitel leállhat, amennyiben statikus
zaj, vagy más interfrencia fordul elő.
Ilyen esetekben csatlakoztassa le a készüléket a használt gazdakészülékről és
csatlakoztassa újra.
Médiá na ukladanie údajov
UPOZORNENIE
Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom,
neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
Pre zákazníkov v Európe
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko / Zhoda
podľa legislatívy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie b
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by
mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Pri dlhšom používaní sa zariadenie zahrieva, preto s ním zaobchádzajte opatrne.
Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať údaje zapísané na tomto zariadení.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či stratu údajov.
Z dôvodu ochrany údajov sa ich prenos v prípade statického šumu alebo inej
interferencie môže prerušiť.
V takýchto prípadoch odpojte zairadenie od používaného hostiteľského
zariadenia a opäť pripojte zariadenie.
Μέσο αποθήκευσης δεδομένων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά. Στην περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως
ένα γιατρό. Για να aποτρέφετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασίa. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε
το θάλαμο της συσκευής. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές μόνο σε αρμόδιο προσωπικό.
Για Πελάτες στην Ευρώπη
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο , 108-0075 Ιαπωνία /
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bέλγιο
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν
αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν
αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία
διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
قم بتنزيل الكتيب الدليلي بالعربية (PDF, 0.24 MB)
(عليك الاهتمام بالبيئة وقم بطبع هذا الكتيب الدليلي فقط إذا كان ذلك ضروريا بالفعل)

Loading…

التقييم

‫قم بإخبارنا عن رأيك في محرك USB USM16GQX أس سوني عن طريق ترك تقييم للمنتج. هل تريد أن تشارك بتجاربك مع هذا المنتج أو طرح سؤال ما؟ يرجى ترك تعليق في أسفل الصفحة.
هل أنت راض عن محرك USB USM16GQX أس سوني؟
نعم لا
كن أول من يقيم هذا المنتج
0 الأصوات

انضم للمحادثة المتعلقة بهذا المنتج

هنا يمكنك مشاركة رأيك حول محرك USB USM16GQX أس سوني. إذا كان لديك سؤال، فاقرأ الدليل بعناية أولاً. يمكن طلب الدليل باستخدام نموذج الاتصال الخاص بنا.

المزيد عن دليل المستخدم هذا

نحن ندرك أنه من الجيد أن يكون لديك دليل ورقي لـ محرك USB USM16GQX أس سوني الخاص بك. يمكنك دائمًا تنزيل الدليل من موقعنا الإلكتروني وطباعته بنفسك. إذا كنت ترغب في الحصول على الدليل الأصلي، فنوصيك بالاتصال بـ Sony. قد يكون بمقدورهم تقديم دليل أصلي. هل تبحث عن دليل محرك USB USM16GQX أس سوني الخاص بك بلغة مختلفة؟ اختر لغتك المفضلة على صفحتنا الرئيسية وابحث عن رقم الطراز لمعرفة ما إذا كان متوفرًا لدينا.

تحديد

الاسم التجاري Sony
نموذج USM16GQX
فئة محركات USB
نوع الملف PDF
حجم الملف 0.24 MB

كافة الأدلة لـ محركات USB أس سوني
المزيد من أدلة محركات USB

الأسئلة المتداولة حول محرك USB USM16GQX أس سوني

يبحث فريق الدعم لدينا عن معلومات مفيدة عن المنتج وإجابات على الأسئلة المتكررة. وإذا وجت عدم دقة في أسئلتنا المتكررة، فيرجى إخبارنا بذلك عن طريق استخدام استمارة الاتصال بنا.

ما الذي يرمز إليه USB؟ تم التحقق

USB لتقف على الناقل التسلسلي العالمي. إنه معيار اتصال يستخدم لتوصيل الأجهزة بجهاز كمبيوتر.

كان ذلك مفيدا (3) اقرأ أكثر

كم هو كيلوبايت ، ميغا بايت ، جيجابايت وتيرابايت؟ تم التحقق

كيلو بايت واحد يتكون من 1000 بايت. 1 ميغا بايت = 1000 كيلو بايت. 1 جيجا بايت = 1000 ميجا بايت. 1 تيرابايت = 1000 جيجا بايت.

كان ذلك مفيدا (2) اقرأ أكثر
كتيب محرك USB USM16GQX أس سوني

منتجات ذات صله

فئات ذات صلة