كتيب محرك USB USM16CA1 أس سوني

هل تحتاج إلى دليل لـ محرك USB USM16CA1 أس سوني الخاص بك؟ يمكنك أدناه عرض وتنزيل دليل PDF باللغة العربية مجانًا. يحتوي هذا المنتج حاليًا على 2 من الأسئلة الشائعة، و0 من التعليقات، كما حصل على 0 من الأصوات. إذا لم يكن هذا هو الدليل الذي تريده، يرجى الاتصال بنا.

هل منتجك معيب ولا يقدم الدليل أي حل؟ انتقل إلى Repair Café للحصول على خدمات الإصلاح المجانية.

كتيب

Loading…

4-527-999-06 (1)
Data storage media
WARNING
Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor. To reduce fire or
shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock,
do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.
For Customers in Europe
This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.
EU Importer: Sony Europe Limited.
Inquiries to the EU Importer or related to product compliance in Europe should be sent to
the manufacturers authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be
treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural
resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local
Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface may be hot.
It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit.
Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may occur.
Capacity is based on 1 GB = 1 billion bytes.
A portion of the memory is used for data management functions and therefore usable
storage capacity will be less.
Support de stockage de données
AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin. Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique, n’exposez
pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité. Pour éviter toute électrocution, ne pas
ouvrir le boîtier. Confier l’entretien à un technicien qualifié uniquement.
Pour les clients en Europe
Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.
Importateur dans l’UE : Sony Europe Limited.
Les questions basées sur la législation européenne pour l’importateur ou relatives à la
conformité des produits doivent être adressées au mandataire : Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique.
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de
l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne
doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous
participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais
traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé humaine. Le
recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour
toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter
votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.
Soyez prudent lorsque vous manipulez l’appareil après une utilisation ou un accès
prolongé car la surface peut être chaude.
Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données
enregistrées sur l’appareil.
Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de
données éventuels.
La capacité est calculée sur la base de 1 Go = 1 milliard d’octets.
Une partie de la mémoire est utilisée pour la gestion de systéme; la capacité de la mémoire
est donc moindre que le nombre indiqué.
Datenspeichermedien
ACHTUNG
Von Kindern fernhalten. Bei versehentlichem Verschlucken unverzüglich einen
Arzt konsultieren. Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu
verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Um einen
elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie
Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
Für Kunden in Europa
Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.
EU Importeur: Sony Europe Limited.
Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der
Gesetzgebung in Europa senden Sie bitte an den Bevollmächtigten Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für
das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt
und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät nach längerem Gebrauch oder Zugriff
anfassen, denn die Oberfläche könnte heiß sein.
Es empfiehlt sich dringend, die auf dem Gerät gespeicherten Daten regelmäßig zu sichern.
Die Sony Corporation übernimmt keine Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Daten.
Medio de almacenamiento de datos
ADVERTENCIA
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda
a un médico de inmediato. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica,
no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas,
no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal cualificado.
Para los clientes en Europa
Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation.
Importador UE: Sony Europe Limited.
Las consultas relacionadas con el Importador a la UE o con la conformidad del producto
en Europa deben dirigirse al representante autorizado por el fabricante, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.
Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la
Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser
tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto
de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se
desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente
negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la
incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales.
Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el
ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.
© 2013 Sony Corporation Printed in Taiwan, Тайваньда басып шығарылған
Надруковано у Тайвані, Отпечатано в Тайване
USM-SA Series
USM-CA Series
USM-SA Séries
USM-CA Séries
Operating Instructions/Mode d’emploi/Istruzioni per l’uso
USB Flash Drive
Clé USB
Флеш-накопичувач USB
Флэш-накопитель USB
USB флеш жетеғі
Operating Instructions can be downloaded from the website.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/support/
Tenga cuidado a la hora de manipular el dispositivo después de largos periodos
de uso o acceso, ya que la superficie puede estar caliente.
Se recomienda especialmente realizar copias de seguridad de los datos escritos
en la unidad periódicamente.
Sony Corporation no asume responsabilidad alguna sobre los daños o las
pérdidas de los datos que puedan producirse.
1 GB = 1.000 millones de bytes.
Una parte de la memoria es usada para manejo del sistema, por lo que la capacidad
disponible es menor que la indicada.
Supporto per l’archiviazione di dati
AVVERTENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare
immediatamente un medico. Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non
esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità. Onde evitare scosse elettriche, non
aprire l’apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
Per gli utenti in Europa
Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation.
Importatore UE: Sony Europe Limited.
Richieste all’importatore UE o relative alla conformità di prodotto in Europa devono essere
indirizzate al rappresentante autorizzato del costruttore, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1 1935 Zaventem, in Belgio.
Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta
a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove
l’avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche
potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).
Prestare particolare attenzione nel maneggiare l’unità dopo periodi prolungati di
utilizzo, in quanto la superficie potrebbe essersi surriscaldata.
Si consiglia di eseguire periodicamente copie di backup dei dati scritti sull’unità.
Sony Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o
perdite dei dati.
La capacità è calcolata sulla base di 1 GB = 1 miliardo di byte.
Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dati e quindi la
capacità effettivamente utilizzabile sarà inferiore.
Suporte de armazenamento de dados
AVISO
Mantenha longe do alcance das crianças. No caso de ser engolido, consulte
imediatamente um médico. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico,
não exponha a unidade à chuva ou à humidade. Para evitar choques eléctricos, não
abra a caixa. A assistência técnica só pode ser prestada por técnicos autorizados.
Para os clientes na Europa
Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation.
Importador na UE: Sony Europe Limited.
Questões ao importador na UE ou relacionadas com a conformidade do produto na
Europa devem ser enviadas ao representante autorizado do fabricante, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável
na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado
como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado
a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é
correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente
bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento
destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o
município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Tenha cuidado quando manusear o dispositivo após longos períodos de
utilização, uma vez que a superfície pode estar quente.
É essencial fazer periodicamente cópias de segurança dos dados gravados na unidade.
A Sony Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de
dados que possam ocorrer.
A capacidade é baseada em 1 GB = 1 bilião de bytes.
Parte do memória é utilizada para funções de gestão de dados, daí que a capacidade de
armazenamento disponível será menor.
Gegevensopslagmedium
WAARSCHUWING
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts
als het apparaat wordt ingeslikt. Om het gevaar van brand of elektrische schokken
te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Open
de behuizing niet. Dit kan electrische schokken tot gevolg hebben. Laat het apparaat
alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.
Voor de klanten in Europa
Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.
EU importeur: Sony Europe Limited.
Vragen aan de EU invoerder of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen
worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt
worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen
draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Wees voorzichtig als u het apparaat vastpakt nadat dit langere tijd is gebruikt of
gelezen, omdat het oppervlak heet kan zijn.
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u regelmatig reservekopieën van de
gegevens op het apparaat maakt.
Sony Corporation is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
Nośniki danych
OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku
połknięcia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Aby zmniejszyć
ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed
wilgocią. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy.
Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
Dla Klientów w Europie
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe Limited.
Zapytania do importera w UE dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować
do autoryzowanego reprezentanta producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga
chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Należy uważać, obsługując urządzenie po dłuższym okresie pracy, ponieważ jego
powierzchnia może się nagrzewać.
Zdecydowanie zalecane jest okresowe tworzenie kopi zapasowej danych zapisanych na urządzeniu.
Firma Sony Corporation nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub utratę danych.
„Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58”
Datová úložná média
UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte v dosahu dětí. Při požití vyhledejte lékaře. Nevystavujte přístroj
dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem. Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Pro zákazníky v Evropě
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými
směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v
Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je
nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit
přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Při manipulaci se zařízením bud’te opatrní, pokud je používáte delší dobu, může
být na povrchu horké.
Důrazně doporučujeme průběžné zálohování dat z tohoto zařízení.
Společnost Sony Corporation nenese žádnou zodpovědnost za případné škody či ztráty dat.
Adathordozó
FIGYELMEZTETÉS
Tartsa távol a gyerekektől. Ha a gyerek lenyeli a készüléket, azonnal forduljon
orvoshoz. Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség hatásának. Az áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa ki a készülék házát. A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.
Európai vásárlóink figyelmébe
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe Limited.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó
jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Ha sokáig használja az adathordozót (sokáig ír rá vagy olvas róla), óvatosan fogja
meg, mert felülete felforrósodhat.
Javasoljuk, hogy az eszközre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.
A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, adatkárosodásért.
Médiá na ukladanie údajov
UPOZORNENIE
Udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom,
neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
Pre zákazníkov v Európe
Tento produkt vyrába spoločnosť Sony alebo je vyrobený v mene Sony Corporation.
EÚ vývozca: Sony Europe Limited.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať
na autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie b
spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinenevhodným zaobchádzaním s odpadmi z
tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Pri dlhšom používaní sa zariadenie zahrieva, preto s ním zaobchádzajte opatrne.
Dôrazne sa odporúča pravidelne zálohovať údaje zapísané na tomto zariadení.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie či stratu údajov.
Носитель для хранения данных
ВНИМАНИЕ
Храните в месте, недоступном для детей. При попадании в пищеварительный
тракт немедленно обращайтесь к врачу. Для уменьшения опасности возгорания
или поражения злектрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя
или влаги. Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус
устройства. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования
(директива применяется в странах Евросоюза и других европейских
странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
Бyдьтe оcтоpожны пpи обpaщeнии c ycтpойcтвом поcлe длитeльного
иcпользовaния, т.к. повepxноcть можeт нaгpeвaтьcя.
Hacтоятeльно peкомeндyeтcя пepиодичecки cоздaвaть peзepвныe копии
дaнныx, зaпиcaнныx нa ycтpойcтво.
Коpпоpaция Sony нe нeceт отвeтcтвeнноcти зa возможныe повpeждeния или
потepю дaнныx.
Изготовитель: Сони Корпорейшн 1-7-1, Конан, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075
Импортер на территории стран Таможенного союза:
АО “Сони Электроникс”, Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Срок гарантии : 5 лет
Срок службы устройства: на основе гарантийного срока.
Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо
вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.
Технические характеристики:
Серия USM-SA3
Наружные размеры: Приблиз. 18,9 мм × 9 мм × 30,6 мм, Масса: Приблиз. 6 г
Серия USM-CA1
Наружные размеры: Приблиз. 26,35 мм × 12,2 мм × 5,3 мм, Масса: Приблиз. 5 г
Серия USM-CA2
Наружные размеры: Приблиз. 68,7 мм × 16,9 мм × 6,5 мм, Масса: Приблиз. 12 г
Источник питания: Пост. ток 5 В (питание от шины USB)
Страна и дата выпуска указаны на упаковке.
2Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке в следующем
формате : YYYY-MM, где MM - месяц, YYYY - год изготовления.
Для покупателей в Казахстане
Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на
территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050010, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7
Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями
законодательства.Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с
действующими требованиями законодательства.
Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать,
оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.
Условия хранения: Хранить в упакованном виде в темных, сухих, чистых,
вентилируемых помещениях, изолированными отмест хранения кислот и щелочей.
Хранить при температуре от -20°C до +60°C и относительной влажности не более
<90%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.
Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции – обратитесь в
ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.
قم بتنزيل الكتيب الدليلي بالعربية (PDF, 0.7 MB)
(عليك الاهتمام بالبيئة وقم بطبع هذا الكتيب الدليلي فقط إذا كان ذلك ضروريا بالفعل)

Loading…

التقييم

‫قم بإخبارنا عن رأيك في محرك USB USM16CA1 أس سوني عن طريق ترك تقييم للمنتج. هل تريد أن تشارك بتجاربك مع هذا المنتج أو طرح سؤال ما؟ يرجى ترك تعليق في أسفل الصفحة.
هل أنت راض عن محرك USB USM16CA1 أس سوني؟
نعم لا
كن أول من يقيم هذا المنتج
0 الأصوات

انضم للمحادثة المتعلقة بهذا المنتج

هنا يمكنك مشاركة رأيك حول محرك USB USM16CA1 أس سوني. إذا كان لديك سؤال، فاقرأ الدليل بعناية أولاً. يمكن طلب الدليل باستخدام نموذج الاتصال الخاص بنا.

المزيد عن دليل المستخدم هذا

نحن ندرك أنه من الجيد أن يكون لديك دليل ورقي لـ محرك USB USM16CA1 أس سوني الخاص بك. يمكنك دائمًا تنزيل الدليل من موقعنا الإلكتروني وطباعته بنفسك. إذا كنت ترغب في الحصول على الدليل الأصلي، فنوصيك بالاتصال بـ Sony. قد يكون بمقدورهم تقديم دليل أصلي. هل تبحث عن دليل محرك USB USM16CA1 أس سوني الخاص بك بلغة مختلفة؟ اختر لغتك المفضلة على صفحتنا الرئيسية وابحث عن رقم الطراز لمعرفة ما إذا كان متوفرًا لدينا.

تحديد

الاسم التجاري Sony
نموذج USM16CA1
فئة محركات USB
نوع الملف PDF
حجم الملف 0.7 MB

كافة الأدلة لـ محركات USB أس سوني
المزيد من أدلة محركات USB

الأسئلة المتداولة حول محرك USB USM16CA1 أس سوني

يبحث فريق الدعم لدينا عن معلومات مفيدة عن المنتج وإجابات على الأسئلة المتكررة. وإذا وجت عدم دقة في أسئلتنا المتكررة، فيرجى إخبارنا بذلك عن طريق استخدام استمارة الاتصال بنا.

ما الذي يرمز إليه USB؟ تم التحقق

USB لتقف على الناقل التسلسلي العالمي. إنه معيار اتصال يستخدم لتوصيل الأجهزة بجهاز كمبيوتر.

كان ذلك مفيدا (3) اقرأ أكثر

كم هو كيلوبايت ، ميغا بايت ، جيجابايت وتيرابايت؟ تم التحقق

كيلو بايت واحد يتكون من 1000 بايت. 1 ميغا بايت = 1000 كيلو بايت. 1 جيجا بايت = 1000 ميجا بايت. 1 تيرابايت = 1000 جيجا بايت.

كان ذلك مفيدا (2) اقرأ أكثر
كتيب محرك USB USM16CA1 أس سوني

منتجات ذات صله

فئات ذات صلة