كتيب نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus

هل تحتاج إلى دليل لـ نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus الخاص بك؟ يمكنك أدناه عرض وتنزيل دليل PDF باللغة العربية مجانًا. يحتوي هذا المنتج حاليًا على 0 من الأسئلة الشائعة، و0 من التعليقات، كما حصل على 0 من الأصوات. إذا لم يكن هذا هو الدليل الذي تريده، يرجى الاتصال بنا.

هل منتجك معيب ولا يقدم الدليل أي حل؟ انتقل إلى Repair Café للحصول على خدمات الإصلاح المجانية.

كتيب

Loading…

Before using your binoculars, read this manual
carefully to ensure correct use. After reading
the manual store it in a safe location.
Warning
1. Never look directly into the sun with binoculars.
Loss of vision may occur.
2. Do not place the binoculars in a location subject to
direct sunlight. Fire may result if this occurs.
1. Names of main parts /
How to attach the strap
1
Eyepiece
2
Diopter Adjustment Control
3
Focus Dial
4
Strap Mount
5
Eye Cup
6
Zoom lever
2. Adjust the eye interval.
Remove the cover and adjust the binoculars with
both hands by moving the unit slowly as shown in
the gure. Perform the adjustment while looking
through the binoculars until the eld of view
becomes a single circle.
3. Decide what you want to see and use the right
eyepiece to focus.
Use the zoom lever and set to the maximum
magni cation. Rotate the focus dial while looking
with your right eye through the right eyepiece, and
focus so that you can see the intended object
clearly.
4. Adjust the diopter control on the left or right
eyepiece while looking with your left or right eye.
Rotate the diopter adjustment control while looking
with your left or right eye through the left or right
eyepiece, until the same object is in focus (depend
on binocular model).
5. Bring the subject into focus.
While looking through the binoculars with both
eyes, rotate the focus dial until the subject is in
optimum focus.
6. Adjust the magni cation
(only zoom binoculars).
Look through both eyepieces and turn the zoom
lever until the object is seen at the desired size.
7. Setting the eyepiece ring.
Rotate the eyepiece ring counterclockwise and set
at the click position (shown by broken lines).
Those who wear eyeglasses should set at the
push-in click position.
Care and Storage
Remove any dust with a blower, and wipe gently
with a clean cloth. When the eyepieces are stained,
wipe it with a cloth, etc., moistened with a
commercially available lens cleaner. Do not use
thinner, benzine or organic solvents to clean the
binoculars.
When the binoculars are not to be used for an
extended period of time, store them in a well-
ventilated place, avoiding high temperature and
humidity.
Avoid strong impacts caused by bumping or
dropping the binoculars.
Do not apply excessive force to the binoculars.
Bring your binoculars to the Olympus service
station whenever it is damaged or malfunctions.
The provisions are shown in the Instruction.
Terms and conditions
This worldwide warranty must be presented at an
Olympus authorized repair service station before
any repair can be made under conditions of the
warranty.
This warranty is valid only if the Warranty
Certi cate and proof of purchase are presented
at the Olympus repair service station. In addition
to the one year World Wide Warranty, issued by
OLYMPUS IMAGING CORP. in Japan, the Euro-
pean warranty issued by OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH, is valid for 25 years from the
date of purchase for Binoculars. Please notice that
this warranty is in addition to and does not affect
the customer’s statutory rights.
Provisions of warranty
1
1. If this product proves to be defective, although it
has been used properly (in accordance with the
written Handling Care and Operating instructions
supplied with it), during a period of 25 years from
the date of purchase from an authorized Olympus
distributor within the business area of Olympus
Imaging Europa GmbH as stipulated on the web
site: http://www.olympus.com this product will be
repaired, or at Olympus’s option replaced, free of
charge. To claim under this warranty the customer
must take the product and this Warranty Certi cate
before the end of the warranty period to the dealer
where the product was purchased or any other
Olympus service station within the business area
of Olympus Imaging Europa GmbH as stipulated
on the web site: http://www.olympus.com. During
the one year period of the World Wide Warranty
the customer may turn the product in at any
Olympus service station. Please notice that not in
all countries such Olympus service station exists.
2. The customer shall transport the product to the
dealer or Olympus authorized service station at
his own risk and shall be responsible for any costs
incurred in transporting the product.
3. This warranty does not cover the following and the
customer will be required to pay repair charge,
even for defects occurring within the warranty
period referred to above.
(a) Any defect that occurs due to mishandling
(such as an operation performed that is not
mentioned in the Handling Care or other
sections of the instructions, etc.).
(b) Any defect that occurs due to repair, modi -
cation, cleaning, etc. performed by anyone
other than Olympus or an Olympus authorized
service station.
(c) Any defect or damage that occurs due to
transport, a fall, shock, etc. after purchase of
the product.
(d) Any defect or damage that occurs due to re,
earthquake, ood damage, thunderbolt, other
natural disasters, environmental pollution and
irregular voltage sources.
(e) Any defect that occurs due to careless or
improper storage (such as keeping the product
under conditions of high temperature and
humidity, near insect repellents such as
naphthalene or harmful drugs, etc.), improper
maintenance, etc.
(f) Any defect that occurs due to exhausted
batteries, etc.
(g) Any defect that occurs due to sand, mud, etc.
entering the inside of the product casing.
(h) When this Warranty Certi cate is not returned
with the product.
(i)
When any alterations whatsoever are made to
the Warranty Certi cate regarding the year,
month and date of purchase, the customer’s
name, the dealer’s name, and the serial
number.
(j) When proof of purchase is not presented with
this Warranty Certi cate.
4. This Warranty applies to the product only; the
Warranty does not apply to any other accessory
equipment, such as the case, strap, lens cap and
batteries.
5. Olympus’s sole liability under this warranty shall
be limited to repairing or replacing the product.
Any liability for indirect or consequential loss or
damage of any kind incurred or suffered by the
customer due to a defect of the product, and in
particular any loss or damage caused to any
lenses, lms, other equipment or accessories
used with the product or for any loss resulting from
a delay in repair or loss of data, is excluded.
Compelling regulations by law remain unaffected
by this.
Notes regarding warranty maintenance
1. This warranty will only be valid if the Warranty
Certi cate is duly completed by Olympus or an
authorized dealer or other documents contain
suf cient proof. Therefore, please make sure that
your name, the name of the dealer, the serial
number and the year, month and date of purchase
are all completed or the original invoice or the
sales receipt (indicating the dealer’s name, the
date of purchase and product type) is attached
to this Warranty Certi cate. Olympus reserves the
right to refuse free-of-charge service if neither
Warranty Certi cate is completed nor the above
document is attached or if the information
contained in it is incomplete or illegible.
2. Since this Warranty Certi cate will not be re-
issued, keep it in a safe place.
* Please refer to the list on the web site:
http://www.olympus.com for the authorized
international Olympus service network.
Disclaimer of Warranty
Olympus makes no representations or warranties,
either expressed or implied, by or concerning any
content of these written materials or software, and
in no event shall be liable for any implied warranty
of merchantability or tness for any particular
purpose or for any consequential, incidental or
indirect damages (including but not limited to
damages for loss of business pro ts, business
interruption and loss of business information)
arising from the use or inability to use these written
materials or software or equipment. Some countries
do not allow the exclusion or limitation of liability for
consequential or incidental damages, so the above
limitations may not apply to you.
Olympus reserves all rights to this manual.
   , 
  ,   
,    .  
 ,   
 .
Предупреждение
1.       
.     .
2.     ,  
  .   
 .
1. Наименования на основните елементи /
как се слага каишката
1

2
    
3
  
4
    
5

6
Zoom 
2.    .
    
 ,    .
 ,    ,
     .
3.      
   .
  zoom  
 .   
,      
, ,   
 .
4.       
 ,    
 .
     ,
      
   ,   
.
5.  .
     , 
  ,    
-.
6.  
(    zoom).
     zoom
,    
.
7. Настройка на пръстена на окуляра
     
    
 (  ).
,   ,   
    .
Грижи и съхранение
    
    .
   ,   
   ,  
      .
  ,   
    .
     
,     
,    
.
     
  .
     .
       
,     Olympus.
Информацията е дадена в инструкцията.
Срокове и условия
      
  Olympus  , 
    .
      
   
     Olympus.
   ,
  OLYMPUS IMAGING CORP.
,
 ,  
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, 
25       .
 ,   
     
 .
Условия на гаранцията
2
1.     , 
    
(    
 ),    25  
     
 Olympus     
Olympus Imaging Europa GmbH,  
  : http://www.olympus.com, 
  
   
    Olympus.   
    ,
    
     
       
   Olympus  
   Olympus Imaging Europa
GmbH,   
 :
http://www.olympus.com.   
    
      
  Olympus.  ,  
  Olympus    
.
2.       
      
    

Olympus.
3.      -
,       
  ,   
 -  .
()  ,   
   ( 
,     

    
  ).
()  ,   ,
,  .,   
  Olympus   
Olympus .
()    ,  
 , , 
.      .
() 
  ,   ,
, , 
  ,  
    
.
()  ,    
  (  
,    ,
     
  .),

 .
()  ,    
.
()  ,     ,
 .   .
()     
 .
()      
  , 
 
,   ,  
 .
()     
  
.
4.      
,      ,
,    .
5.    Olympus  
       
.    
     
  ,    
     ,
   /  
,  ,  

,  
,    ,  
     
  .    
 .
Бележки по гаранционното обслужване
1.      , 
   
 Olympus     

  
 .   ,  
,   ,  ,
,     
     
 (   ,  
   )  
 . Olympus  

   ,  
  , 
    
    
 .
2.      
,      
.
*    :
http://www.olympus.com   

 Olympus .
Изключване на отговорност
Olympus     
,    , 
     
,     
   
       
    , 
    ( , 

       ,
      
),     
    
       .
     
     
 
 . 
  -  .
      
 Olympus.
Tento návod k obsluze si pozorn pette ped
použitím dalekohledu, abyste jej mohli správn
používat. Poté návod bezpen uložte
k dalšímu použití.
Výstraha
1. Dalekohledem se nikdy nedívejte pímo do slunce.
Mže dojít k oslepnutí.
2. Dalekohled neponechávejte na pímém slunci.
Mže dojít k požáru.
1. Názvy hlavních částí /
Způsob upevněřemínku
1
Okulár
2
Dioptrická korekce
3
Ostící kroužek
4
Oka pro emínek
5
Onice
6
ka zvtšení
2. Nastavte vzdálenost oí.
Sejmte krytky a roztáhnte binokulár obma
rukama pomalým pohybem podle obrázku.
Nastavujte vzdálenost pi pohledu do dalekohledu
tak, aby zorné pole dostalo kruhový tvar.
3. Urete objekt pozorování a zaostete na nj pravým
okem.
Pomocí páky zvtšení nastavte maximální
zvtšení. Otáením ostícím kroužkem pi pohledu
do pravého okuláru zaostete na objekt tak, abyste
jej vidli jasn.
4. Nastavte dioptrickou korekci na levém i pravém
okuláru pi pohledu levým nebo pravým okem.
Otáejte prvkem dioptrické korekce pi sledování
objektu levým nebo pravým okem levým nebo
pravým okulárem, až se objekt jeví ostrý (závisí to
na modelu dalekohledu).
5. Zaostete na objekt.
Pi pohledu do dalekohledu obma oima otáejte
ostícím kroužkem tak dlouho, až je objekt
zaosten.
6. Nastavte zvtšení
(pouze u dalekohled se zoomem).
Dívejte se obma oima a otáením páky
zvtšení nastavte požadovanou velikost objektu.
7. Nastavte kroužek okuláru
Otáejte kroužkem okuláru doleva, až zaklapne
(poloha oznaená perušovanou arou).
Uživatelé brýlí by mli nastavit kroužek do
zasunuté polohy.
Ošetřování a skladování
Prach odstrate ofoukáním a jemn otete istým
hadíkem. Zneistné okuláry otete hadíkem
apod., smoeným komern dostupným istiem
optiky. K istní dalekohledu nepoužívejte edidla,
benzín ani organická rozpouštdla.
Pokud dalekohled po delší dobu nepoužíváte,
uložte jej na dobe vtrané místo, kde nebude
vystaven vysokým teplotám ani vlhkosti.
Nevystavujte dalekohled silným nárazm
a nenechte jej spadnout.
Na dalekohled nepsobte velkou silou.
Pi poškození nebo špatné funkci pedejte
dalekohled do servisního stediska Olympus.
Pravidla jsou uvedena v Návodu.
Podmínky záruky
Tato celosvtová záruka musí být uplatnna
v autorizovaném servisním centru Olympus ped
zahájením jakékoli záruní opravy. Tato záruka
platí pouze v pípad
, že byly servisnímu centru
Olympus pedloženy Záruní list a doklad o prodeji
výrobku. Vedle jednoleté celosvtové záruky
World Wide Warranty, poskytované OLYMPUS
IMAGING CORP. v Japonsku, se poskytuje
Evropská záruka, vydaná OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH, která platí po dobu
25 let od data prodeje dalekohledu. Tato záruka je
pidaná a nemá vliv na zákonná práva zákazníka.
Záruční podmínky
3
1. Pokud se ukáže, že tento výrobek je vadný, a to
i pes jeho ádné používání (v souladu s dodaným
písemným Návodem k použití a manipulaci),
v prbhu 25 let od data nákupu u autorizovaného
distributora Olympus v rámci obchodní oblasti
Olympus Imaging Europa GmbH, jak je stanoveno
na internetové stránce:
http://www.olympus.com, tento výrobek bude
bezplatn opraven nebo podle uvážení spolenosti
Olympus vymnn. Pro uplatnní této záruky musí
zákazník ped uplynutím záruní doby vzít výrobek
a tento záruní list k prodejci, kde byl výrobek
zakoupen, nebo do jiného servisního centra rmy
Olympus v rámci obchodní oblasti Olympus
Imaging Europa GmbH, jak je stanoveno na
internetové stránce: http://www.olympus.com.
Bhem jednoroní celosvtové záruní lhty mže
zákazník odevzdat výrobek v kterémkoli servisním
centru spolenosti Olympus. Mjte, prosím, na
pamti, že servisní centra Olympus neexistují ve
všech zemích.
2. Zákazník dopraví výrobek k prodejci, nebo do
autorizovaného servisního centra Olympus na
vlastní riziko a ponese všechny náklady vzniklé pi
peprav výrobku.
3. Tato záruka se nevztahuje na následující pípady
a zákazník bude požádán o zaplacení náklad na
opravu, i v pípad vad, ke kterým došlo v záru
dob zmínné výše.
(a) Jakákoli vada, ke které došlo kvli
nesprávnému zacházení (jako je napíklad
provedení operace, která není popsána
v Návodu obslužné pée nebo jiných oddílech
návod apod.)
(b)
Jakákoli vada, ke které došlo kvli oprav,
úprav, ištní atd., které byly provedeny
kýmkoli jiným než spoleností Olympus nebo
jejím autorizovaným servisním centrem.
(c) Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo
kvli peprav, pádu, nárazu atd. po zakoupení
výrobku.
(d) Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo
kvli požáru, zemtesení, povodním, úderu
blesku nebo jiným pírodním katastrofám,
zneištní životního prostedí
a nepravidelným zdrojm naptí.
(e) Jakákoli vada, ke které došlo kvli nedbalému
nebo nesprávnému skladování (jako je
napíklad uchovávání výrobku v prostedí
s vysokými teplotami i vlhkostí, nebo blízko
repelent na hmyz, jako je naftalen nebo
škodlivé drogy atd.)
(f) Jakákoli vada, ke které došlo kvli vybitým
bateriím atd.
(g) Jakákoli vada, ke které došlo kvli proniknutí
písku, bláta apod. dovnit krytu výrobku.
(h) Pokud není tento záruní list vrácen
s výrobkem.
(i) Pokud byly provedeny jakékoli zmny
v záruním listu ohledn roku, msíce a data
nákupu, jména zákazníka, jména prodejce
a sériového ísla.
(j) Pokud není s tímto záruním listem p
edložen
doklad o zakoupení.
4. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek,
nevztahuje se na jiná zaízení píslušenství, jako
jsou napíklad kryt, emínek, kryt objektivu
a baterie.
5. Výhradní zodpovdnost spolenosti Olympus je
v rámci této záruky omezena na opravu nebo
výmnu výrobku. Je vylouena jakákoli
zodpovdnost za nepímou nebo následnou
ztrátu i škodu jakéhokoliv druhu, vzniklou nebo
utrpnou zákazníkem kvli vad výrobku,
a obzvlášt za ztrátu nebo škodu zpsobenou na
objektivech, lmech nebo jiných zaízeních i
píslušenství používaném s výrobkem, nebo za
jakoukoli ztrátu vyplývající ze zdržení v oprav
nebo za ztrátu dat. Závazné zákonné pedpisy
zstávají tímto nedoteny.
Poznámka k prokázání záruky
1. Tato záruka bude platná pouze v pípad, pokud
je záruní list náležit vyplnn spoleností
Olympus nebo autorizovaným prodejcem, nebo
pokud jiný dokument obsahuje dostatený dkaz.
Proto se prosím ujistte, že je vyplnno vaše
jméno, jméno prodejce, sériové íslo, rok, msíc
a datum nákupu, nebo že je k tomuto záru
nímu
listu pipojena originální faktura nebo prodejní
doklad (s oznaením jména prodejce, datem
nákupu a typem výrobku). Olympus si vyhrazuje
právo odmítnout bezplatný servis v pípad,
že není záruní list vyplnn, nebo pokud není
pipojen žádný z výše uvedených dokument,
nebo v pípad, kdy jsou obsažené informace
nekompletní nebo neitelné.
2. Protože tento záruní list nebude znovu vystaven,
uschovejte ho na bezpeném míst.
* Seznam servis mezinárodní autorizované servisní
sít Olympus naleznete na internetové stránce:
http://www.olympus.com.
Omezení záruky
Olympus nenese žádnou záruku, vyjádenou ani
implicitní, týkající se obsahu tchto materiál
a programu, a za žádných okolností neruí za
žádné škody, zpsobené pedpokládanou
prodejností výrobku nebo jeho vhodností pro uritý
úel ani za žádné zpsobené, náhodné ani nepímé
škody (vetn a nikoli pouze ztrát zisku, perušení
obchodu nebo ztráty obchodních informací), vzniklé
pi použití a v souvislosti s použitím tchto tištných
materiál, program nebo pístroje samotného.
Nkteré zem nedovolují vylou
ení nebo omezení
záruky odpovdnosti za zpsobené nebo náhodné
škody, uvedená omezení se proto nemusí
vztahovat na všechny uživatele.
Olympus si vyhrazuje všechna práva na tento
návod k obsluze.
Wir empfehlen Ihnen, vor dem ersten Gebrauch die
Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.
Warnung
1. Niemals mit dem Fernglas direkt in die Sonne sehen.
Dies kann Blindheit hervorrufen.
2. Das Fernglas nicht an einen Ort mit direkter Sonnen-
einstrahlung legen, da dies Feuer verursachen kann.
1. Namen der Teile /
Anbringen des Trageriemens
1
Okular
2
Dioptrie-Korrektur
3
Schärfe-Einstellung
4
Befestigungsöse für Trageriemen
5
Umklappbare Augenmuscheln
6
Zoom-Hebel
2. Ausrichtung des Fernglases auf den Augenabstand
(Okulareinstellung).
Die Abdeckung entfernen und das Fernglas mit beiden
Händen einstellen, in dem es langsam wie in der
Abbildung gezeigt bewegt wird. Die Einstellung
durchführen, während durch das Fernglas gesehen
wird, und so einstellen, daß das Sichtfeld ein einzelner
Kreis wird.
3. Entscheiden Sie das gewünschte Objekt und stellen Sie
mit dem rechten Okular scharf ein.
Betätigen Sie den Zoom-Hebel und stellen Sie auf
maximale Vergrößerung ein. Drehen Sie den
Fokusring während Sie mit dem rechten Auge durch
das rechte Okular sehen, und stellen Sie scharf auf
das gewünschte Objekt ein.
4. Führen Sie die Dioptrieeinstellung mit dem linken oder
rechten Auge durch.
Sehen Sie mit dem linken oder rechten Auge durch
das linke oder rechte Okular, und drehen Sie den
Diopterring, bis das gleiche Objektscharf eingestellt ist
(je nach Modell).
5. Die Gesamtscharfstellung vornehmen.
Mit beiden Augen durch das Fernglas sehen und mit
dem Schärfe-Einstellrad die Gesamtschärfe einstellen.
6. Stellen Sie die Vergrößerung ein
(nur Zoom-Ferngläser).
Sehen Sie durch beide Okulare und drehen Sie den
Zoom-Hebel, bis Sie das Objekt in der gewünschten
Größe sehen.
7. Einstellen des Okularrings
Den Okularring entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
und auf die Raststellung (gezeigt in gestrichener Linie)
stellen.
Brillenträger sollten die Einschub-Raststellung
verwenden.
P ege und Lagerung
Auf den Linsen be ndlichen Staub mit einem Blasebalg
entfernen und mit einem weichen Tuch reinigen. Bei
Fingerabdrücken usw. mit einem weichen Tuch, das
mit Linsenreinigungs üssigkeit getränkt ist (im Fach-
handel erhältlich), säubern. Zur Reinigung des Fern-
glases niemals Farbverdünner, Benzin oder organische
Lösungsmittel verwenden.
Wird das Fernglas längere Zeit nicht gebraucht, an
einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort
aufbewahren.
Das Fernglas keinen heftigen Erschütterungen
aussetzen.
Beim Zusammenklappen des Fernglases keine Gewalt
anwenden!
Bringen Sie Ihr Fernglas zu einem Olympus Kunden-
dienstgeschäft, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig
funktioniert.
Die Bedingungen werden in der Anleitung gezeigt.
Garantiebedingungen
Diese weltweit gültige Garantieurkunde muss einer
autorisierten Olympus Kundendienst-Annahmestelle
vorgelegt werden, wenn für Reparaturarbeiten
Garantieansprüche geltend gemacht werden sollen.
Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn der Olympus
Kundendienst-Annahmestelle die Garantieurkunde und
der Kaufbeleg vorgelegt werden.
Ergänzend zur Weltgarantie, die von der Firma
OLYMPUS IMAGING CORP. in Japan ausgestellt wird
und für ein Jahr gültig ist, ist die von der Firma
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH ausgestellte
Europagarantie für 25 Jahre ab dem Kaufdatum gültig.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie eine
Ergänzung zu den gesetzlichen Rechten des Kunden
darstellt und diese nicht einschränkt.
Garantiebedingungen
4
1. Sollte an dem Produkt trotz sachgemäßer Handha-
bung (entsprechend den Angaben in der zugehörigen
Bedienungsanleitung) innerhalb von 25 Jahren nach
dem Erwerb von einem autorisierten Olympus Händler
ein Defekt auftreten, wird das Produkt innerhalb des
Geschäftsbereiches der Olympus Imaging Europa
GmbH, dessen Ausdehnung auf der Website
http://www.olympus.com festgelegt ist, kostenlos
repariert oder nach Wahl von Olympus umgetauscht.
Wenn für Reparaturarbeiten Garantieansprüche
geltend gemacht werden sollen, müssen das Produkt
und die Garantieurkunde vor Ablauf der Garantiezeit
bei der Verkaufsstelle oder jeder anderen autorisierten
Olympus Kundendienststelle, in Übereinstimmung mit
der Website http://www.olympus.com des zur Olympus
Imaging Europa GmbH gehörigen Geschäftsbereichs,
vorgelegt werden. Innerhalb von einem Jahr ab dem
Kaufdatum kann im Falle von Reparaturarbeiten
entsprechend der Weltgarantie der Garantieanspruch
an jeder beliebigen autorisierten Olympus
Kundendienststelle geltend gemacht werden. Bitte
beachten Sie, dass autorisierte Olympus
Kundendienststellen nicht in allen Ländern vorzu nden
sind.
2. Der Kunde hat das Produkt auf eigenes Risiko zum
Olympus Händler oder zum Olympus Kundendienst
zu transportieren und ist für alle anfallenden Trans-
portkosten verantwortlich.
3. lnnerhalb der Garantiezeit werden dem Kunden in den
folgenden Fällen dennoch Kosten für Reparatur-
arbeiten in Rechnung gestellt.
(a) Für Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung
(anders als die Hinweise in der Bedienungs-
anleitung) zurückzuführen sind.
(b) Für Schäden, die auf Reparaturen, Umbau, Reini-
gung etc., die nicht von einer Olympus-Kunden-
dienststelle vorgenommen wurden, zurückzu-
führen sind.
(c) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Transport,
auf Fall oder Erschütterungen etc. nach dem
Kaufdatum zurückzuführen sind.
(d) Für Schäden, die auf Feuer, Erdbeben, Über-
schwemmung, Unwetter und andere Naturkata-
strophen, Umweltein üsse oder nicht vorschrifts-
gemäße Spannungsversorgung zurückzuführen
sind.
(e) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahr-
lässige Lagerung (bei besonders hohen Tempera-
turen, hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von
Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen
Chemikalien etc.) bzw. unsachgemäße Wartung
etc. zurückzuführen sind.
(f) Für Schäden, die auf verbrauchte Batterien etc.
zurückzuführen sind.
(g) Für Schäden, die auf das Eindringen von Sand,
Schlamm etc. in das Geräteinnere zurückzuführen
sind.
(h) Wenn die Garantieurkunde nicht bei der
Reparaturannahme vorgelegt werden kann.
(i) Wenn die Eintragungen der Garantieurkunde bei
den Angaben zum Jahr, Monat und Tag des
Kaufdatums, Kundennamen, Händlernamen, zur
Seriennummer etc. verändert wurden.
(j) Wenn der Kaufbeleg (Kassenbon) nicht zusam-
men mit der Garantiekarte vorgelegt werden kann.
4. Die Garantiebedingungen gelten ausschließlich für das
Produkt selbst. Andere Teile, wie Tragetasche,
Tragegurt, Objektivdeckel, Batterien etc. fallen nicht
unter diese Garantie.
5. Unter dieser Garantie ist Olympus ausschließlich zu
der Reparatur oder dem Umtausch dieses Produktes
verp ichtet. Ausgeschlossen vom Garantieanspruch
sind Folgeschäden oder -verluste jedweder Art für den
Kunden, die durch einen Defekt dieses Geräts
hervorgerufen werden. Dies gilt insbesondere für den
Verlust von und / oder Schäden an Objektiven, Film-
material sowie sonstige Ausrüstungen und Zubehör-
teile, die zusammen mit diesem Produkt verwendet
werden, oder für Gewinnausfall oder Einbußen jed-
weder Art, die aus einer Verzögerung der Reparatur-
arbeiten oder dem Verlust von Daten herrühren.
Zwingende gesetzliche Bestimmungen sind hiervon
nicht betroffen.
Hinweise zur Ausfertigung der Garantieurkunde
1. Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn die Garantie-
urkunde seitens Olympus oder eines autorisierten
Händlers ordnungsgemäß ausgefüllt worden ist oder
sonstige Dokumente ausreichende Nachweise ent-
halten. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihr Name,
der Händlername, die Seriennummer und das Kauf-
datum (Tag, Monat, Jahr) vollständig und gut leserlich
eingetragen sowie der Original-Kaufvertrag bzw.
-Kaufbeleg (einschließlich Händlername, -adresse,
Kaufdatum und Produktbezeichnung) der Garantie-
urkunde beigefügt sind. Olympus behält sich das
Recht vor, kostenlose Kundendienstleistungen zu
verweigern, falls die Eintragungen in der Garantie-
urkunde unvollständig oder unleserlich sind oder die
oben genannten Dokumente nicht beigefügt bzw. die
darin enthaltenen Eintragungen unvollständig oder
unleserlich sind.
2. Es wird keine Ersatz-Garantieurkunde ausgestellt! Be-
wahren Sie die Garantieurkunde daher sorgfältig auf.
* Für das autorisierte, internationale Kundendienst- und
Vertriebsnetz siehe folgende Website:
http://www.olympus.com
Haftungsausschluss
Olympus übernimmt keinerlei Haftung oder
Gewährleistung, weder ausdrücklich noch
stillschweigend inbegriffen, für den Inhalt oder die
Bezugnahme auf den Inhalt des Textmaterials oder der
Software, und übernimmt keinerlei Haftung für die
stillschweigend angenommene Gewähr bezüglich der
Marktgängigkeit oder Eignung für jedweden Zweck oder
für jedwede Folgeschäden, Begleitschäden oder
indirekte Schäden (einschließlich, doch nicht beschränkt
auf Schäden durch Geschäftsverlust, Geschäftsausfall
oder Verlust von Geschäftsinformationen), die aus dem
Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch des
Textmaterials oder der Software oder dieses Geräts
herrühren. In einigen Ländern sind die
Haftungsbeschränkung oder der Haftungsausschluss
für Folge- und Begleitschäden nicht zulässig. In diesem
Fall treffen die diesbezüglichen obigen Angaben nicht
zu.
Alle Rechte für dieses Textmaterial liegen bei Olympus.
Læs denne vejledning grundigt igennem, inden
du begynder at bruge kikkerten, så du lærer at
betjene den korrekt. Opbevar vejledningen et
sikkert sted, når du har læst den.
Advarsel
1. Se aldrig direkte ind i solen med kikkerten. Der er
fare for at miste synet.
2. Lad være med at lægge kikkerten et sted, hvor
den kan udsættes for direkte sollys. Der er fare
for, at der kan gå ild i den.
1. De vigtigste deles betegnelse /
Sådan fastgøres remmen
1
Okular
2
Dioptriindstilling
3
Fokusering
4
Bærerem
5
Okular
6
Zoomindstilling
2. Indstil øjenafstanden.
Tag dækslet af, og indstil kikkerten med begge
hænder ved langsomt at bevæge den som vist på
billedet. Foretag indstillingen, mens du kigger
gennem kikkerten, indtil synsfeltet samler sig til en
enkelt cirkel.
3. Vælg det, du vil se på, og brug det højre okular til
fokusering.
Brug zoomknappen, og indstil til maksimum-
forstørrelse. Drej på fokuseringsknappen, mens
du ser med højre øje gennem det højre okular, og
fokusér, så du kan se det valgte motiv helt klart.
4. Indstil diopterindstillingen på venstre eller højre
okular, mens du kigger med venstre eller højre øje.
Drej diopterindstillingen, mens du kigger med
venstre eller højre øje gennem venstre eller højre
okular, indtil samme motiv er i fokus (afhænger af
kikkertmodellen).
5. Fokusér på motivet.
Drej på fokuseringsknappen, indtil motivet står
i fokus, mens du ser gennem kikkerten med begge
øjne.
6. Indstil forstørrelsen (kun zoom-kikkerter).
Se gennem begge okularer, og drej zoomknap-
pen, indtil motivet har den ønskede størrelse.
7. Indstilling af okularets ring
Drej okularets ring imod uret, og indstil på
klik-positionen (vises med stiplede linjer).
Brillebærere skal indstille på klik-positionen,
som trykkes ind.
Vedligeholdelse og opbevaring
Fjern alt støv med en blæser, og tør forsigtigt af
med en ren klud. Hvis okularerne er plettede,
tørres de af med en klud eller lignende, som er
fugtet med et rensemiddel til optik, som kan fås
i almindelig handel. Brug ikke fortynder, benzin
eller organiske opløsningsmidler til rengøring af
kikkerten.
Hvis kikkerten ikke skal bruges i længere tid, skal
den opbevares på et veludluftet sted, hvor den
ikke udsættes for høj temperatur og fugt.
Udsæt ikke kikkerten for voldsomme stød, og sørg
for, at den ikke tabes på gulvet
Brug ikke vold, når du anvender kikkerten.
A ever kikkerten hos Olympus forhandleren, hvis
den er ødelagt eller ikke fungerer.
Bestemmelserne er angivet i vejledningen.
Vilkår og betingelser
Denne verdensomspændende garanti skal
dokumenteres over for serviceværkstedet, som er
autoriseret af Olympus til reparation, før der kan
foretages nogen form for reparation i henhold til
garantibetingelserne.
Denne garanti gælder kun, hvis garantibeviset og
købsbeviset vises på Olympus serviceværkstedet.
Ud over den 1-årige verdensomspændende
garanti, som gives af OLYMPUS IMAGING CORP.
i Japan, gælder den europæiske garanti, som
gives af OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH,
i 25 år fra kikkertens købsdato. Bemærk, at denne
garanti er et tillæg, og den har ingen ind ydelse
på kundens lovmæssige rettigheder.
Garanti
5
1. Skulle der opstå fejl ved produktet, selv om det
har været behandlet korrekt (i henhold til den
vedlagte betjeningsoversigt og betjeningsvejled-
ning), vil produktet blive repareret eller ombyttet
på Olympus’s foranledning uden omkostninger
for kunden i en periode på 25 år fra købsdatoen
hos en autoriseret Olympus forhandler inden for
Olympus Imaging Europa GmbH som er at nde
på hjemmesiden: http://www.olympus.com.
For at gøre krav gældende iht. denne garanti skal
kunden forelægge produktet og garantibeviset
inden udgangen af garantiperioden hos
forhandleren, hvor produktet er købt, eller hos
en anden Olympus forretning inden for Olympus
Imaging Europa GmbH’s geogra ske
forretningsområde iht. hjemmesiden:
http://www.olympus.com. Inden for det første år af
den generelle garantiperiode kan produktet
indleveres til alle Olympus forhandlere. Bemærk,
at der ikke ndes Olympus forhandlere i alle lande.
2. Transporten af produktet til forhandleren eller den
autoriserede Olympus forhandler sker på kundens
egen risiko og regning.
3. Følgende er ikke dækket af garantien, og kunden
skal selv betale for eventuelle reparationer, selv
om disse falder inden for den ovennævnte
garantiperiode.
(a) Enhver defekt, der skyldes forkert brug (som
f.eks. anvendelse til formål, der ikke er nævnt
i betjeningsoversigten eller andre steder
i betjeningsvejledningen osv.)
(b) Enhver defekt, der skyldes reparation,
ændring, rengøring osv. udført af andre end
Olympus eller en autoriseret Olympus
forhandler.
(c) Enhver defekt eller skade, der skyldes
transport, tab, stød osv. efter købet af
produktet.
(d) Enhver defekt eller skade, der skyldes brand,
jordskælv, oversvømmelse, lynnedslag, andre
naturkatastrofer, forurening eller uregelmæs-
sige strømkilder.
(e) Enhver defekt, der skyldes skødesløs eller
forkert opbevaring (som f.eks. at opbevare
produktet under meget varme og fugtige
forhold, i nærheden af insektmidler som f.eks.
naftalen eller andre skadelige midler, osv.),
forkert vedligeholdelse osv.
(f) Enhver defekt, der skyldes ade batterier osv.
(g) Enhver defekt, der skyldes indtrængende sand,
mudder osv.
(h) Hvis garantibeviset ikke indleveres sammen
med produktet.
(i) Hvis der er foretaget nogen form for ændringer
af købsår, -måned og -dag, kundens navn,
forhandlerens navn eller serienummeret
i garantibeviset.
(j) Hvis kvitteringen ikke forelægges sammen
med garantibeviset.
4. Garantien gælder kun produktet. Garantien
dækker ikke ekstra tilbehør, som f.eks. etui, rem,
optikdæksel og batterier.
5. Olympus’s ansvar under denne garanti begrænser
sig til reparation eller ombytning af produktet.
Olympus fralægger sig ethvert ansvar for tab eller
skader, som kunden måtte lide indirekte eller som
følge af en defekt ved produktet og i særdeleshed
tab eller skader på optik, lm eller andet udstyr og
tilbehør anvendt sammen med produktet eller tab,
der skyldes forsinkelse af reparation eller tab af
data. Gældende lovgivning påvirkes ikke af
ovenstående.
Informationer om garantibeviset
1. Krav under garantiperioden kan kun gøres
gældende, hvis garantibeviset er udfyldt korrekt af
Olympus eller en autoriseret forhandler, eller hvis
andre dokumenter indeholder tilstrækkeligt bevis.
Kontroller derfor, om dit navn, forhandlerens navn,
serienummeret, købsår, -måned og -dag er udfyldt
korrekt, eller at den originale faktura eller kvittering
(med forhandlerens navn, købsdato og
produkttype) er vedlagt garantibeviset. Olympus
forbeholder sig ret til at nægte gratis reparation,
hvis garantibeviset ikke er udfyldt, eller
ovennævnte dokument ikke vedlagt, eller
informationerne i dette dokument er utilstrækkelige
eller ulæselige.
2. Gem garantibeviset. Der kan ikke udstedes et nyt.
* Se listen på denne hjemmeside:
http://www.olympus.com vedrørende det auto-
riserede internationale Olympus servicenetværk.
Bortfald af garanti
Olympus laver ingen indsigelser eller lover ingen
garantier (implicit eller eksplicit) for skader eller
omkostninger opstået i forbindelse med eller
vedrørende indholdet i dokumentationen eller
softwaren og kan aldrig gøres ansvarlig for
eventuelle implicitte krav vedrørende merkantil
anvendelse eller andet brug eller andre direkte eller
indirekte omkostninger (inklusive, men ikke
begrænset til indtjeningstab, virksomhedsophør
eller tab af forretningsoplysninger) forårsaget af
brugen eller manglende evne til at bruge
dokumentationen eller softwaren eller udstyret. I
nogle lande kan rmaet ikke fralægge sig eller
begrænse ansvaret for følgeomkostninger. Derfor
gælder ovenstående begrænsninger muligvis ikke i
dit område.
Olympus forbeholder sig alle rettigheder til denne
vejledning.
Õige kasutamise tagamiseks lugege enne oma
binokli kasutamist tähelepanelikult käesolevat
kasutusjuhendit. Pärast kasutusjuhendi
läbilugemist pange see kindlasse kohta hoiule.
Hoiatus
1. Ärge vaadake kunagi binokliga otse päikese
suunas. Võite kahjustada nägemist.
2. Ärge asetage binoklit otsese päikesevalguse
kätte. Sellest võib tekkida tulekahju.
1. Põhiosade nimed /
Kuidas kinnitada rihm
1
Okulaar
2
Dioptri reguleerija
3
Fokuseerimisketas
4
Rihma kinnituskoht
5
Okulaarivarjuk
6
Suurenduse regulaator
2. Reguleerige okulaaride vahet.
Eemaldage kate ning reguleerige binoklit mõlema
käega, liigutades sõlme aeglaselt, nagu joonisel
näidatud. Vaadake läbi binokli ning reguleerige
seni, kuni vaateväli muutub ühtseks ringiks.
3. Otsustage, mida soovite vaadata ning kasutage
fokuseerimiseks paremat okulaari.
Maksimaalse suurenduse saamiseks kasutage
suurenduse regulaatorit. Vaadake parema silmaga
läbi parema okulaari ning pöörake fokuseerimis-
ketast seni, kuni te näete soovitud objekti selgesti.
4. Seadistage paremal või vasakul okulaaril olev
dioptri reguleerija, vaadates parema või vasaku
silmaga.
Vaadates parema või vasaku silmaga läbi parema
või vasaku okulaari, pöörake dioptri reguleerijat,
kuni objekt on fookuses (oleneb binokli mudelist).
5. Fokuseerige objektile.
Vaadates mõlema silmaga läbi binokli, pöörake
fokuseerimisketast seni, kuni objekt on opti-
maalses fookuses.
6. Reguleerige suurendust
(ainult suumiga binoklitel).
Vaadake mõlema silmaga läbi okulaaride ning
pöörake suurenduse regulaatorit, kuni objekt
paistab soovitud suurusega.
7. Seadistage okulaarirõngas
Pöörake okulaarirõngast vastupäeva ning seadke
see klõpsuga asendisse (märgitud murdjoontega).
Prillikandjad peaksid seadma selle sisselükatud
klõpsu asendisse.
Hooldamine ja hoiustamine
Eemaldage tolm puhuriga ning pühkige õrnalt puhta
lapiga. Kui okulaaridel on plekid, siis pühkige neid
lapiga, mis on niisutatud müügiloleva läätse-
puhastusvahendiga. Ärge kasutage binokli
puhastamiseks vedeldit, bensiini ega orgaanilisi
lahusteid.
Kui binoklit ei kasutata pikema aja jooksul, siis
hoidke seda hästi ventileeritud kohas ja vältige
kõrgeid temperatuure ning niiskust.
Vältige põrutamist ja mahakukutamist.
Ärge rakendage binoklile liigset jõudu.
Kui teie binokkel on kahjustatud või ei tööta,
siis tooge see Olympuse teeninduspunkti.
Need sätted on toodud juhendis.
Tingimused ja sätted
Olympuse volitatud teeninduspunktis tuleb enne
mis tahes garantiitingimuste alusel teostatavate
remonditööde teostamist esitada see ülemaailmne
garantii. Garantii kehtib vaid juhul, kui Olympuse
teeninduspunktis esitatakse garantiidokument ning
ostutšekk. Lisaks ülemaailmsele üheaastasele
garantiile Jaapanis on OLYMPUS IMAGING
CORP ja OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH
Euroopas kehtestanud 25 aastase garantii alates
binokli ostmise kuupäevast. Pange tähele, et see
on täiendav garantii ning see ei mõjuta tarbijate
seadusjärgseid õigusi.
Müügigarantii tingimused
6
1. Kui toode osutub defektseks 25 aasta jooksul
pärast ostukuupäeva, kuigi seda on õigesti
kasutatud (vastavalt kaasasolevale kirjalikule
kasutus- ja hooldusjuhendile) ja see on ostetud
Olympuse volitatud edasimüüjalt Olympus Imaging
Europa GmbH ostupiirkonnast,
nagu kindlaksmääratud veebilehel
http://www.olympus.com, remonditakse nimetatud
toode tasuta või asendatakse Olympuse
äranägemisel. Ostja peab garantii kasutamiseks
minema defektse toote ja kehtiva
garantiidokumendiga enne garantiiperioodi lõppu
edasimüüja juurde, kellelt toode osteti või ükskõik
millisesse Olympuse teeninduspunkti Olympus
Imaging Europa GmbH müügipiirkonnas, nagu
kindlaksmääratud veebilehel http://www.olympus.
com. Üheaastase ülemaailmse müügigarantii
perioodi kestel võib ostja pöörduda tootega
ükskõik millise Olympuse teeninduspunkti poole.
Kõikides maades ei pruugi selliseid Olympuse
teeninduspunkte olla.
2. Ostja peab toimetama toote Olympuse edasi-
müüja kätte või volitatud teeninduspunkti oma
riisikol ning tasuma toote kõik transpordikulud.
3. Müügigarantii ei kehti järgnevalt loetletud juhtudel
ning ostjal tuleb ise remondi eest tasuda ka nende
puuduste eest, mis ilmnevad eelmainitud
müügigarantiiperioodi kestel.
a) Valest kasutamisest tulenevad defektid
(näiteks kui tehakse midagi, mida ei ole
kasutusjuhendis või teistes juhendites mainitud
vms).
b) Igasugune defekt, mis on tekkinud toote
parandamisel, muutmisel, puhastamisel jne
mujal kui Olympuse volitatud teeninduspunktis.
c) Defektid või toote kahjustused transportimise,
kukkumise, põrutamise vms tagajärjel pärast
toote ostmist.
d) Tulekahju, maavärina, üleujutuse, pikselöögi,
mõne muu loodusõnnetuse, keskkonnasaaste
ja mittetavapäraste vooluallikate kasutamise
tagajärjel tekkinud defektid või kahjustused.
e) Hooletust või ebaõigest hoidmisest tekkinud
defektid (näiteks toote hoidmine kõrge
temperatuuriga ja niiskes kohas,
putukatõrjevahendite nagu naftaliini ja muude
kahjulike ainete läheduses), ebaõige hoolduse
jms tagajärjel tekkinud defektid.
f) Tühjadest akudest jms põhjustatud defektid.
g) Liiva, muda vms toote sisemusse sattumise
tagajärjel tekkinud defektid.
h) Kui ostjal ei ole tootega koos esitada
müügigarantii dokumenti.
i) Kui garantiidokumendil on vähimalgi määral
muudetud ostu aastat, kuud ja kuupäeva,
kliendi nime, edasimüüja nime või toote
seerianumbrit.
j) Kui müügigarantiiga koos ei esitata ostu
tõendavat dokumenti.
4. Käesolev müügigarantii kehtib ainult toote kohta
ega puuduta lisatarvikuid nagu ümbris, rihm,
objektiivi kate või akud.
5. Olympuse ainus kohustus selle müügigarantii
raames piirdub toote remondi või asendamisega.
Olympus ei vastuta mitte mingisuguse kliendile
tekitatud kaudse või põhjusliku kahju või kaotuse
eest, mis tuleneb toote defektsusest, eriti
objektiivile või lmidele, muule osale või tarvikule
tekitatud kahju või kaotuse eest, ka ei vastuta ta
remondi viibimisest või andmete kadumisest
tekkinud kahju eest. See ei puuduta ülimuslikke
seadusi.
Märkused garantiihoolduse kohta
1. Käesolev müügigarantii kehtib ainult siis, kui
Olympus või tema volitatud edasimüüja on
müügigarantii dokumendi korralikult täitnud ja
teised dokumendid tõendavad toote ostu.
Seepärast veendu, et sinu nimi, edasimüüja nimi,
seeria number ja ostukuupäev, -kuu ja -aasta
oleksid märgitud garantiidokumendile või et
sellega oleks kaasas originaalarve või ostutšekk
(millele on märgitud edasimüüja nimi, ostukuupäev
ja toote liik). Olympusel on õigus keelduda tasuta
teenusest, kui garantiidokument pole täidetud või
kui pole ostu tõendavat dokumenti või kui selles
sisalduv informatsioon
on puudulik või mitteloetav.
2. Kuna müügigarantii dokumenti uuesti välja ei
kirjutata, siis hoidke seda kindlas kohas.
* Palun vaadake veebilehelt
http://www.olympus.com Olympuse volitatud
rahvusvahelise teenindusvõrgu nimekirja.
Vastutusest loobumine
Olympus ei anna mingeid tagatisi ega garantiisid, ei
otsesõnu ega vihjamisi, käesolevate kirjalike
materjalide või tarkvara sisu osas, ja ei ole mingil
juhul ega ühelgi põhjusel vastutav potentsiaalsete
kaubanduslike garantiide või põhjuslikke, juhuslikke
või kaudseid kahjusid põhjustanud seisundite eest
(sealhulgas, kuid mitte ainult, ärikasumi kao,
äritegevuse katkestamise ja ärilise info kao eest),
mis on tingitud käesoleva kirjaliku materjali või
tarkvara või seadme kasutamisest või oskamatust
kasutamisest. Mõnedes riikides ei ole lubatud
välistada ega loobuda vastutusest tegevusest
tulenevate või juhuslike kahjude eest, mistõttu
eelmainitud piirangud ei pruugi sinu kohta kehtida.
Olympus reserveerib kõik selle juhendiga seotud
õigused.
Antes de utilizar sus binoculares, lea
detenidamente estemanual a n de emplearlos
correctamente.
Advertencia
1. Si mira al sol directamente a través de los binoculares
puede sufrir daño a suvista. No mire nunca
directamente el sol.
2. No coloque los binoculares en un luger sometido
a la luz solar directa. Si lo hiciese, podría producirse
un incendio.
1. Nombres de las partes principales /
Forma de colocar la correa
1
Ocular
2
Control de ajuste de dioptría
3
Disco de enfoque
4
Montaje de correa
5
Tapa ocular
6
Palanca del zoom
2. Ajuste de la separación de losojos
Quite las cubiertas y ajuste los binoculares con
ambas manos moviendo lentamente la unidad como
se muestra en la gura. Realice el ajuste mirando
a través de los binoculares hasta que el campo de
visión se transforme en un círculo único.
3. Decida el sujeto que desea very utilice el ocular
derecho paraenfocar.
Utilice la palanca del zoom y ajuste el aumento al
máximo. Gire el disco de enfoque mientras mira
con su ojo derecho a través del ocular derecho,
y enfoque de manera que el sujeto deseado se vea
claramente.
4. Ajuste el control de dioptría de los oculares
izquierdo o derecho mientras mira con su ojo
izquierdo o derecho.
Gire el control de ajuste de dioptría mientras mira con
su ojo izquierdo o derecho por los oculares izquierdo
o derecho, hasta que el mismo objeto esté enfocado
(dependiendo del modelo de binoculares).
5. Enfoque el objeto.
Mirando a través de los binoculares con ambos ojos,
gire el disco de ajuste hasta que el sujeto quede
perfectamente enfocado.
6. Ajuste del aumento (sólo binoculares con zoom).
Mire a través de ambos oculares y gire la palanca
del zoom hasta que el sujeto se vea del tamaño
deseado.
7. Colocación del anillo delocular
Gire el anillo del ocular en sentido antihorariohasta
que encaje con un chasquido (indicadopor las líneas
quebradas).
Las personas que usan gafas debenajustarlo a la
posición del clic deinserción.
Cuidados y almacenamiento
Limpie el polvo con un soplador y frote suavemente
con un paño limpio. Cuando laslentes estén
manchados, límpielos con un paño, etc. humedecido
con un limpiador delentes disponible en los comercios.
No utilice disolvente o bencina orgánicos paralimplar
los binoculares.
Cuando no utilice los binoculares por mucho tiempo,
guárdelos en un lugar bienventilado, evitando alta
temperatura y humedad.
Evite los impactos fuertes por golpes o cáidas.
No los fuerce demasiado al plegarios.
Si los binoculares están dañados o funcionan mal,
llévelos a un centro de reparaciónde Olympus.
Las condiciones se pueden encontrar en las
Instrucciones.
Términos y condiciones
Esta garantía mundial debe ser presentada en cual-
quier centro de servicio de reparación autorizado
Olympus, previo a que cualquier reparación pueda
ser hecha bajo las condiciones de la garantía.
Esta garantía es válida solamente si el Certi cado de
Garantía y una prueba de la compra se presentan en
el centro de servicio de raparación Olympus.
Además de la Garantía Amplia Mundial, emitida por
OLYMPUS IMAGING CORP. en Japón, la garantía
europea, emitida por OLYMPUS IMAGING EUROPA
GMBH,
es válida durante 25 años a partir de la
fecha de adquisición de los binoculares.
Tenga en cuenta que esta garantía es una adición
y no afecta los derechos establecidos del cliente.
Condiciones de la garantía
7
1. Si este producto sufre algún defecto, a pesar de
haber sido usado adecuadamente (de acuerdo con
las instrucciones del Manual de Servicio suminis-
trado con el mismo), durante un período de 25
años desde la fecha de la compra a un distribuidor
Olympus autorizado que se halle dentro del área
comercial de Olympus Imaging Europa GmbH,
tal como se estipula en el sitio web
http://www.olympus.com, será reparado o, si Olympus
lo considera oportuno, reemplazado,
libre de cargos. Para hacer una reclamación bajo
las condiciones de esta garantía, el cliente deberá
entregar el producto y este Certi cado de Garantía
antes de nalizar el período de garantía, al
concesionario donde fue comprado el producto
o a cualquier Centro de Servicio Olympus, dentro del
área comercial de Olympus Imaging Europa GmbH,
tal como se estipula en el sitio web
http://www.olympus.com. Durante un período de un
año de la Garantía Internacional el cliente puede
presentar el producto a cualquier Centro de Servicio
Olympus. Tenga en cuenta que no en todos los
países existe un Centro de Servicio Olympus.
2. El coste del transporte del producto al estableci-
miento vendedor o servicio técnico autorizado correrá
a cuenta del comprador.
3. Por otra parte, incluso dentro del período de garantía,
el comprador deberá pagar los gastos de reparación
en los siguientes casos:
(a) Cualquier defecto que se produzca debido al uso
indebido (tal como una operación no mencionada
en el Manual de Servicio).
(b) Cualquier defecto que se produzca debido a una
reparación, modi cación, limpieza por otros que
no sean los servicios técnicos Olympus.
(c) Cualquier defecto o daño debido a un transporte
no adecuado, a golpes, etc. después de la
compra del producto.
(d) Cualquier defecto o daño que se produzca por
incendios, terremotos, inundaciones, tempestades
u otros desastres naturales, contaminación
ambiental y fuentes irregulares
de tensión.
(e) Cualquier defecto que se produzca por descuido o
almacenamiento inadecuado (tal como guardar el
producto en lugares con alta temperatura
y humedad, cerca de insecticidas, tales como
naftalina, o productos químicos nocivos, y otros),
mantenimiento inadecuado, etc.
(f) Cualquier daño que se produzca debido a pilas
gastadas, etc.
(g) Daños producidos por penetrar arena, barro, etc.
en el producto.
(h) Cuando no se adjunte esta garantía en el
momento de solicitar la reparación.
(i) Cuando se haya realizado cualquier modi cación
en la garantía como año, mes y fecha de compra,
nombre del comprador, nombre del
establecimiento vendedor, número de serie etc.
(j) Cuando el justi cante de compra no sea
presentado con este certi cado de garantía.
4. Esta garantía cubre sólo el propio producto: otros
accesorios y equipo, tal como el estuche, la correa, la
tapa del objetivo, las pilas, etc. no son cubiertos por
la misma.
5. La responsabilidad de Olympus bajo esta garantía
queda limitada únicamente a la reparación
y reemplazo del producto. Cualquier responsabilidad
por pérdida o daño indirectos o consecuentes de
cualquier tipo que sea incurrido o sufrido por el cliente
debido a un defecto del producto, y en particular
cualquier pérdida o daño ocasionado
a cualquier objetivo, película u otro equipo
o accesorio usado con este producto, o ante
cualquier pérdida resultante de un retraso en la
reparación o pérdida de datos, queda excluida
explícitamente. Ello no afecta a las disposiciones
jadas por la ley.
Notas relativas a las condiciones de la garantía
1. Esta garantía solamente será válida si el Certi cado
de Garantía ha sido rellenado debidamente por
Olympus o un concesionario autorizado o exista
cualquier otro documento que contenga una prueba
su ciente. Por lo tanto, asegúrese de que su nombre,
el nombre del concesionario, el número de serie y el
año, mes y fecha de la compra, se encuentren todos
completos y se adjunte la factura de compra / venta
original (indicando el nombre del concesionario, la
fecha de compra y tipo de producto) al Certi cado de
Garantía. Olympus se reserva el derecho de rechazar
un servicio gratuito si el Certi cado de Garantía es
incompleto o ilegible y si no se adjunta
el documento anteriormente citado o sus datos son
incompletos o ilegibles.
2. ¡¡En caso de pérdida de la garantía original, ésta no
será sustituida por otra!! Rogamos pues la guarde en
un lugar seguro.
* Para obtener información sobre la red internacional de
servicio técnico Olympus, consulte el sitio web:
http://www.olympus.com.
Descargo de responsabilidad de garantías
Olympus no asume la responsabilidad ni ofrece
garantías, escritas o implícitas, con respecto al
contenido de este material escrito o del software, ni
tampoco en ningún caso asumirá la responsabilidad
por ninguna garantía implicada en la comercialización
o conveniencia para algún propósito particular, o
algún perjuicio consecuente, fortuito o indirecto (que
incluye, pero no se restringe a los perjuicios
causados por pérdida de bene cios comerciales,
interrupciones comerciales y pérdidas de
informaciones comerciales) que pudiera surgir del
empleo o incapacidad de uso de este material escrito,
del software o del equipo. Algunos países no
permiten la exclusión o limitación de responsabilidad
por perjuicios consecuentes o fortuitos, de manera
que las limitaciones anteriormente mencionadas
puedan no ser aplicables a Ud.
Olympus se reserva todos los derechos de este
manual.
Lue tämä käyttöohje huolella ennen kiikarin
käyttöä, jotta osaat käyttää sitä oikein. Kun olet
lukenut käyttöohjeen, säilytä se turvallisessa
paikassa.
Varoitus
1. Älä koskaan katso kiikarilla suoraan aurinkoon.
Se voi vahingoittaa silmiä.
2. Älä aseta kiikaria suoraan auringonvaloon.
Se saattaa aiheuttaa tulipalon.
1. Pääosien nimet /
Hihnan kiinnittäminen
1
Okulaari
2
Diopterin säädin
3
Tarkennuksen valitsin
4
Hihnan kiinnike
5
Silmäkuppi
6
Zoomauskytkin
2. Säädä kiikarin putkien keskinäistä etäisyyttä.
Irrota suojus ja säädä kiikaria molemmin käsin
siirtämällä osaa hitaasti kuvan osoittamalla tavalla.
Suorita säätö katsomalla kiikarin läpi, kunnes
näkökenttä on yksittäinen ympyrä.
3. Päätä mitä haluat katsoa ja tarkenna oikealla
okulaarilla.
Aseta suurin suurennus zoomauskytkimellä. Käännä
tarkennuksen valitsinta samalla kun katsot oikean
okulaarin läpi ja tarkenna, jotta näet halutun kohteen
selvästi.
4. Käännä vasemman tai oikean okulaarin diopterin
säädintä samalla kun katsot vasemman tai oikean
okulaarin läpi .
Käännä diopterin säädintä kun katsot vasemman tai
oikean okulaarin läpi, kunnes sama kohde on
tarkennettu (riippuu kiikarin mallista).
5. Tarkenna kohde.
Katso kiikarin läpi molemmin silmin ja käännä
tarkennuksen valitsinta, kunnes kohde on
tarkennettu parhaiten.
6. Säädä suurennus
(vain zoom-toiminnolla varustetut kiikarit).
Katso molemman okulaarin läpi ja käännä
zoomauskytkintä, kunnes kohde näkyy halutun
kokoisena.
7. Okulaarin renkaan asettaminen
Kierrä okulaarin rengasta vastapäivään ja aseta
se paikoilleen napsahdusasennossa (merkitty
katkoviivalla).
Työnnä okulaarin rengas paikoilleen jos käytät
silmälaseja.
Hoito ja säilytys
Puhalla pöly pois puhaltimella ja pyyhi tämän
jälkeen varoen puhtaalla liinalla. Tahriintuneet
okulaarit voidaan puhdistaa liinalla, joka on
kostutettu linssinpuhdistusaineeseen. Älä käytä
tinneriä, bensiiniä tai orgaanisia liuottimia kiikarin
puhdistukseen.
Kun kiikaria ei käytetä pitkään aikaan, säilytä se
viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto.
Vältä kiikarin kolahduksista tai putoamisesta
aiheutuvia iskuja
Älä käsittele kiikaria liian voimakkain ottein.
Tuo kiikari Olympuksen asiakaspalvelupisteeseen,
jos se vahingoittuu tai jos siinä esiintyy vikoja.
Takuuehdot näkyvät ohjeissa.
Määräykset ja ehdot
Tämä maailmanlaajuinen takuu on esitettävä
Olympuksen valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä
ennen takuuehtojen mukaisen takuukorjauksen
suorittamista.
Tämä takuu on voimassa vain jos takuutodistus ja
ostotosite voidaan esittää Olympuksen
asiakaspalvelupisteessä. Japanin OLYMPUS
IMAGING CORP:n myöntämän yhden vuoden
maailmanlaajuisen takuun lisäksi OLYMPUS
IMAGING EUROPA GMBH:n euro-opanlaajuinen
takuu on voimassa 25 vuotta kiikarin hankintapäivä-
määrästä. Tämä lisätakuu ei vaikuta asiakkaan
laillisiin oikeuksiin.
Takuuehdot
8
1. Jos tämä tuote osoittautuu vialliseksi asianmukais-
esta (tuotteen mukana toimitettujen kirjallisten
käsittely- ja käyttöohjeiden mukaisesta) käytöstä
huolimatta 25 vuoden kuluessa tuotteen
hankintapäivämäärästä, ja tuote on hankittu valtuute-
tulta Olympus-jälleenmyyjältä Olympus Imaging
Europa GmbH:n liiketoiminta-alueella,
kuten se määritetään kotisivuilla:
http://www.olympus.com, tuote korjataan tai
Olympuksen valinnan mukaan vaihdetaan
korvauksetta. Tämän takuusuorituksen saamiseksi
asiakkaan tulee toimittaa tuote ja tämä takuutodistus
ennen takuuajan umpeutumista tuotteen myyneelle
jälleenmyyjälle tai mihin tahansa muuhun
Olympuksen asiakaspalvelupisteeseen Olympus
Imaging Europa GmbH:n liiketoiminta-alueella, kuten
se määritetään kotisivuilla: http://www.olympus.com.
Yhden vuoden maailmanlaajuisen takuun
voimassaoloaikana asiakas voi toimittaa tuotteen
mihin tahansa Olympuksen asiakaspalvelupistee-
seen. Huomattakoon, ettei Olympuksen
asiakaspalvelupisteitä ole jokaisessa maassa.
2. Asiakkaan tulee toimittaa tuote kauppiaalle tai
Olympuksen valtuutettuun asiakaspalvelupisteeseen
omalla vastuullaan. Asiakas vastaa myös kaikista
tuotteen kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
3. Takuu ei kata seuraavia tapauksia. Kyseisissä
tapauksissa asiakkaan edellytetään maksavan
korjauksesta aiheutuvat kustannukset myös silloin,
kun vika ilmenee edellä mainittuna takuuaikana.
(a) Virheellisen käsittelyn seurauksena ilmenevät
viat (esim. sellaisten käyttötapojen seurauksena,
joita ei ole mainittu käsittelyohjeissa tai muissa
käyttöohjeiden luvuissa jne.)
(b) Viat, jotka aiheutuvat jonkin muun kuin
Olympuksen tai Olympuksen valtuuttaman
huoltoliikkeen suorittamista korjaus-, muutos-
tai puhdistustoimenpiteistä.
(c) Tuotteen hankinnan jälkeen ilmenevät
kuljetuksen, putoamisen, iskujen jne. aiheuttamat
viat tai vauriot.
(d) Tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahinkojen,
salamaniskun, muiden luonnonkatastro en,
ympäristön saastumisen ja epävakaiden
jännitelähteiden aiheuttamat viat tai vauriot.
(e) Viat, jotka aiheutuvat huolimattomasta tai
virheellisestä säilytyksestä (tällaiseksi katsotaan
tuotteen säilyttäminen korkean lämpötilan ja
ilmankosteuden vallitessa, hyönteiskarkotteiden
kuten naftaleenin tai haitallisten lääkkeiden jne.
läheisyydessä), virheellisestä huoltamisesta jne.
(f) Viat, jotka aiheutuvat tyhjentyneistä paristoista
jne.
(g) Viat, jotka aiheutuvat hiekan, mudan jne.
pääsystä tuotteen koteloinnin sisäpuolelle.
(h) Tätä takuutodistusta ei palauteta tuotteen
mukana.
(i) Hankinta-ajankohdan ilmoittavaan vuosilukuun,
kuukauteen tai päivämäärään on tehty
muutoksia, tai asiakkaan nimeä, myyjän nimeä
sekä sarjanumeroa muutettu.
(j) Ostotositetta ei esitetä tämän takuutodistuksen
yhteydessä.
4. Takuu koskee ainoastaan itse tuotetta. Takuu ei
koske oheisvarusteita kuten koteloa, hihnaa,
objektiivin suojusta ja paristoja.
5. Olympuksen vastuu tämän takuun nojalla rajoittuu
yksinomaan tuotteen korjaamiseen tai vaihtoon.
Olympus ei vastaa minkäänlaisista viallisen tuotteen
asiakkaalle aiheuttamista epäsuorista tai
seurannaisista menetyksistä tai vahingoista eikä
erityisesti tuotteen yhdeydessä käytetyille objektii-
veille, lmeille tai muille varusteille tai tarvikkeille
aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Olympus
ei edelleenkään vastaa menetyksistä, jotka johtuvat
tuotteen korjaamisen aiheuttamasta viivästyksestä
tai tietojen katoamisesta. Edellä mainittu ei päde
pakottavan lainsäädännön määrätessä toisin.
Takuun voimassaoloa koskevia huomautuksia
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos Olympus tai
valtuutettu myyjä on täyttänyt takuutodistuksen
asianmukaisesti tai muut tositteet sisältävät riittävän
näytön takuun voimassaolosta. Varmista tämän
vuoksi, että oma nimesi, myyjän nimi, sarjanumero
sekä hankintavuosi, -kuukausi ja -päivä ovat kaikki
merkittyinä takuutodistukseen tai että alkuperäinen
lasku tai ostokuitti (johon on merkitty myyjän nimi,
ostopäivämäärä ja tuotteen malli) on liitetty tämän
takuutodistuksen yhteyteen. Olympus pidättää
itsellään oikeuden kieltäytyä korvauksettomista
suorituksista, jos takuutodistusta ei ole täytetty
kokonaan eikä edellä mainittua tositetta ole liitetty
takuutodistuksen yhteyteen tai jos tämän sisältämät
tiedot ovat puutteellisia tai epäselviä.
2. Säilytä tämä takuutodistus huolellisesti tallessa,
sillä sen tilalle ei myönnetä uutta todistusta.
* Katso kotisivuilla:
http://www.olympus.com olevaa listaa valtuutetusta
Olympuksen kansainvälisestä asiakaspalveluver-
kostosta.
Takuun rajoituslauseke
Olympus ei ota vastuuta eikä anna suoraan tai
välillisesti ilmaistuja takuita koskien tämän kirjallisen
julkaisun tai ohjelmiston sisältöä, ja sanoutuu
erityisesti irti kaikista välillisistä takuista ja lupauksista
koskien tämän kirjallisen julkaisun tai ohjelmiston
kaupallista hyödyllisyyttä, sopivuutta tiettyyn
tarkoitukseen, sekä välillisiä, seurannaisia ja
epäsuoria vahinkoja (mukaan lukien liikevoiton
menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen ja
liiketoiminnan tietojen menettäminen, mutta ei näihin
rajoittuen), mikäli nämä ovat aiheutuneet tämän
kirjallisen julkaisun, ohjelmiston tai laitteen käytön tai
menetetyn käytön vuoksi. Joissakin maissa ei sallita
välillisiä tai seurannaisvahinkoja koskevan vastuun
poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä mainitut
rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.
Olympus pidättää kaikki oikeudet tähän
käyttöohjeeseen.
Avant d’utiliser vos jumelles, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi. Puis, rangez-le
en lieu sûr.
Avertissement
1. Ne jamais observer directement le soleil avec vos
jumelles. Vous risquez de vous abîmer gravement la
vue.
2. Ne jamais laisser vos jumelles en plein soleil. Vous
risquez de déclencher un feu.
1. Nombres de las partes principales /
Fixation de la courroie
1
Lentille de l’oculaire (pupille de sortie)
2
Commande de réglage dioptrique
3
Molette de mise ou point
4
Oeillet de courroie
5
Oeilleton
6
Levier de zoom
2. Régler l’écart inter-pupillaire
Retirer les bouchons oculaires. Tout enregardant à
travers les jumelles, régler l’écart inter-pupillaire
jusqu’à ce que les deux champs visuels ne forment
plusqu’un seul.
3. Choisissez votre sujet et utilisez l’oculaire de
droite pour faire la mise au point.
Utilisez le levier de zoom pour régler le grossissement
maximum. Tout en regardant avec votre œil droit à
travers l’oculaire droit, tournez la molette de mise au
point jusqu’à ce que le sujet soit net.
4. Effectuez le réglage de la dioptrie avec l’œil ou
l’œil droit.
Regardez avec l’œil droit ou l’œil gauche dans
l’oculaire droit ou gauche, et tournez la bague de
réglage de dioptrie jusqu’à ce que l’objet visé soit net
(en fonction du modèle de jumelles).
5. Faire la mise au point du sujet.
Tout en regardant dans les jumelles avec les deux
yeux, tourner la molette de mise au point jusqu’à ce
que le sujet soit net.
6. Ajustez le grossissement
(uniquement pour les jumelles avec zoom).
Regardez à travers les oculaires et tournez le levier
de zoom jusqu’à ce que le sujet soit à la taille
souhaitée.
7. Réglage de la bague de la lentille de l’oculaire
Tourner la bague de la lentille de l’oculaire dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre et la
positionner dans la position où un «clic» est entendu
(repérée par des lignes brisées).
Ceux qui portent des lunettesdoivent enfoncer
l’oculaire jusqu’à cequ’un «clic» soit entendu.
Entretien et rangement
Retirer toute poussière avec un pinceau souf ant,
et essuyer doucement avec un chiffon propre. Si les
lentilles sont sales, utiliser. Ne pas utiliser de diluant,
de benzine ou de solvants organiques pour nettoyer
les jumelles.
Si vous n’utilisez pas vos jumelles pendant une longue
période, rangez-les dans un endroit bien aéré, à l’abri
de l’humidité et des fortes températures.
Eviter les chocs violents (coups, chute, etc.)
Ne pas forcer excessivement sur vos jumelles pour
régler l’écart inter-pupillaire ou pour les replier.
Apportez vos jumelles à un centre de service après-
vente Olympus si elles sont endommagées ou qu’elles
présentent une anomalie de fonctionnement.
Les stipulations sont indiquées dans lees
instructions. Termes et conditions
Cette garantie internationale doit être présentée à un
centre de réparation agréé Olympus avant toute
réparation effectuée aux conditions de la garantie.
Cette garantie n’est valable que sur présentation de
la carte de garantie et d’un justi catif d’achat au
centre de réparation Olympus. En plus de la garantie
internationale d’un an, délivrée par OLYMPUS
IMAGING CORP. du Japon, la garantie européenne,
délivrée par OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH,
est valable pour une durée de 25 ans à compter de la
date d‘achat. Veuillez noter que cette garantie vient
s’ajouter aux droits légaux du client et ne déroge pas
à ces derniers.
Conditions d’obtention de la garantie
9
1. Si le produit s’avère défectueux malgré une mani-
pulation correcte (conforme aux instructions du mode
d’emploi fourni) pendant une période de 25 ans à
partir de la date d’achat auprès d’un distributeur
Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé
au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur
d’activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué
sur le site Internet http://www.olympus.com. Pour
toute demande de réparation sous garantie, le client
doit apporter le produit et la présente carte de
garantie avant la n de la période de garantie au
revendeur auquel il a acheté le produit
ou à tout autre centre de service après-vente agréé
Olympus dans le secteur d’activité de Olympus
Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet
http://www.olympus.com. Le client peut retourner
le produit à n’importe quel centre de service après-
vente Olympus agréé pendant une période d’un an
à partir de la date d’achat, en cas de réparations,
conformément à la garantie internationale. Veuillez
noter que de tels centres de service après-vente
Olympus n’existent pas dans certains pays.
2. Le client est responsable des risques du transport
du produit chez un distributeur Olympus ou dans un
centre de service après-vente Olympus, tous les frais
de transport sont à sa charge.
3. Pendant la période de garantie, les frais engendrés
par des réparations sont à la charge du client dans
les cas ci-dessous.
(a) tout dommage résultant d’une manipulation non
conforme (contraire aux instructions du mode
d’emploi);
(b) tout dommage résultant d’une réparation, d’une
modi cation, d’un nettoyage, etc., non effectué
par un centre de service après-vente Olympus;
(c) tout dommage causé par un transport non
conforme, une chute, un choc, etc. après achat du
produit;
(d) tout défaut ou dommage résultant d’un incendie,
tremblement de terre, inondation, intempéries et
autres catastrophes naturelles, pollution,
alimentation électrique non conforme;
(e) tout dommage résultant d’un stockage non
conforme ou négligent (températures excessives,
humidité excessive, proximité d’insecticides tels
que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.)
ou d’un entretien non conforme;
(f) tout dommage résultant de piles usagées, etc.;
(g) tout dommage causé par l’intrusion de sable,
boue, etc. à l’intérieur de l’appareil;
(h) non présentation de la présente garantie pour la
réparation;
(i) modi cations faites sur la présente carte de
garantie concernant l’année, le mois et le jour de
l’achat, les noms du client et du revendeur, le
numéro, de série, etc.;
(j) non présentation d’un justi catif d’achat (ticket de
caisse) en même temps que la présente garantie.
4. Cette garantie concerne uniquement le produit lui-
même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que
sac de transport, bandoulière, couvercle d’objectif,
piles, etc.
5. La seule obligation de Olympus dans le cadre de la
présente garantie se limite à la réparation ou au
remplacement du produit. Toute responsabilité pour
perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque
nature que ce soit supporté par le client à cause d’un
défaut du produit est exclue, notamment en cas de
perte ou dommage causé à des objectifs, lms, autres
matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de
perte nancière quelconque résultant d’un retard en
réparation ou de la perte de données. La présente
disposition ne déroge pas à la législation
contraignante en vigueur.
Remarques sur l’établissement de la carte de
garantie
1. Cette garantie ne sera valide que si la carte de
garantie est dûment complétée par Olympus ou un
revendeur agréé ou si d’autres documents con-
tiennent une justi cation suf sante. Par conséquent,
veuillez vous assurer que votre nom, le nom du
revendeur, le numéro de série et la date d’achat
(année, mois, jour) gurent intégralement et lisible-
ment sur la carte de garantie et que le contrat d’achat
original ou le justi catif d’achat (indiquant
le nom et l’adresse du revendeur, la date d’achat
et la désignation du produit) est joint à la présente
garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une
prestation de service après-vente gratuite si les
informations portées sur la carte de garantie sont
incomplètes ou illisibles ou si les documents
mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si
les informations qu’ils contiennent sont incomplètes
ou illisibles.
2. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi
conservez-la avec le plus grand soin.
* Veuillez vous reporter au site Web
http://www.olympus.com pour connaître la liste du
réseau international des centres de services autorisés
Olympus.
Refus de responsabilité relatif à la garantie
Olympus décline toutes autres représentations ou
garanties, expresses ou implicites, pour ou relatives
au contenu de la documentation écrite ou du logiciel
et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de
toute autre garantie implicite de commercialisation ou
d’adaptation à des ns particulières ou pour les
dommages encourus de quelque nature que ce soit,
qu’ils soient indirects, imprévus ou issus d’une autre
cause (y compris et sans limitation aux dommages
entraînés par la perte de béné ces nanciers,
l’interruption de travail et la perte d’informations
professionnelles) qui proviendraient d’une utilisation
ou de l’impossibilité d’utiliser cette documentation
écrite, du logiciel ou du matériel. Certains États
n’autorisent pas l’exclusion ni la limitation de la
responsabilité des dommages indirects ou imprévus,
de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas
vous concerner.
Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.
     , 
   ,   
  .    ,
    .
Προειδοποίηση
1.         .
    .
2.         
  .   , 
 .
1. Ονόματα βασικών εξαρτημάτων /
Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι
1
 
2
   
3
 
4
 
5
 
6
 zoom
2.       
 .
         
,    ,  
 .   ,   
,       
.
3.      
  .
   zoom    
 .    ,
        
       
    .
4.       
   ,   
    .
      
         
    ,  
   (   
).
5.   .
   ,   
,      .
6.  
(     zoom).
       
   zoom    
   .
7. Ρύθμιση του δακτυλίου προσοφθάλμιου φακού.
    
      
(   ).
  ,     
 .
Φροντίδα και αποθήκευση
       
    .    
,   
 , ., 
    .  
,      
 .
       
  ,     
 ,     .
     
 
     .
     ,
   service  Olympus.
Οι όροι αναφέρονται στις οδηγίες.
Όροι
      
 service  Olympus,    
 ,     
 .

     
     
  service  Olympus.    
      OLYMPUS
IMAGING CORP.  ,  
    OLYMPUS IMAGING EUROPA
GMBH   25     
 .   
 
    
   .
Όροι εγγύησης
0
1.      ,  
      
(     , 
    )   25 
     
   Olympus  
    Olympus Imaging
Europa GmbH,    :
http://www.olympus.com,    
   Olympus  
.      
 ,     
       
       
      
   service   Olympus
      Olympus
Imaging Europa GmbH,    
: http://www.olympus.com.   
    ,
      
  service   Olympus.
    service  
Olympus      .
2.
      
    service 
 Olympus       
    .
3.       
       
     

 .
()     
  ( ..   
     
      
.)
()     
, ,  . 
    
 Olympus 

 service   Olympus.
()     
 , ,  . 
   .
()     
 , , , 
  ,  
    .
()    

    (
..      
  ,  
   
  .),  
 .
()     
  .
()     
 ,
 .   
  .
()      
    .
()     
     , 
    ,   
,      

.
()      
   .
4.       
.     ,  
,  ,      
.
5.     Olympus  
 
   
  .  
     
      
       
  ,  , 
    
  
    
    .
      
.
Παρατηρήσεις σχετικές με τη συντήρηση που παρέχεται
στο πλαίσιο της εγγύησης
1.      
     
 Olympus   
      .
,     ,   
,     , 
    
     
 (     
,
   
)    
.  Olympus   
       
     
     
      
.
2.    
 
 ,     .
*     :
http://www.olympus.com,    
 service   Olympus.
Ακύρωση της εγγύησης
H Olympus      , 
,     
      
      
    
     
 ,  
 ( ,

   , 
   
 ),    
      
   .   
      
   .   , 
  
   
  .
H Olympus      
.
Pažljivo proitajte ovaj prirunik prije poetka
korištenja dalekozora. Nakon što proitate
prirunik spremite ga na sigurno mjesto.
Upozorenje
1. Ne gledajte izravno u sunce kroz dalekozor.
Može doi do gubitka vida.
2. Ne postavljajte dalekozor na mjesto koje je
izloženo izravnoj sunevoj svjetlosti. Može doi do
požara.
1. Nazivi glavnih dijelova /
Kako pričvrstiti traku
1
Okular
2
Kontrola za prilagoavanje refrakcije lee
3
Gumb za odreivanje fokusa
4
Dio za traku
5
Sjenilo okulara
6
Ruica zooma
2. Prilagodite razmak za oi.
Uklonite poklopac i prilagodite dalekozor s obje
ruke sporim pomicanjem kao što je prikazano na
slici. Prilagoavajte razmak dok gledate kroz dale-
kozor sve dok vidno polje ne postane jedan krug.
3. Odluite želite li vidjeti i koristiti desni okular za
fokusiranje.
Pomou ruice zooma postavite najvee uveanje.
Okreite gumb za odreivanje fokusa dok desnim
okom gledate kroz desni okular i postavite fokus
tako da jasno možete vidjeti ciljani objekt.
4. Prilagodite kontrolu za refrakciju lee na lijevom ili
desnom okularu dok gledate lijevim ili desnim
okom.
Okreite kontrolu za prilagoavanje refrakcije lee
dok lijevim ili desnim okom gledate kroz lijevi ili
desni okular sve dok se ne fokusira isti objekt
(ovisno o modelu dalekozora).
5. Fokusirajte predmet.
Dok s oba oka gledate kroz dalekozor, okreite
gumb za odreivanje fokusa sve dok se predmet
ne nae u idealnom fokusu.
6. Prilagodite uveanje
(samo dalekozori sa zoomom).
Gledajte kroz oba okulara i okreite ruicu zooma
sve dok ne vidite objekt u željenoj veliini.
7. Postavljanje prstena okulara
Okrenite prsten okulara u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i stanite kada ujete zvuk klika
(prikazano je isprekidanim crtama).
Osobe koje nose naoale trebaju postaviti na
položaj gurnutog klika.
Održavanje i čuvanje
Uklonite prašinu pomou puhalice i pažljivo
prebrišite istom krpom. Kada je okular zaprljan,
prebrišite ga primjerice krpom namoenom u
dostupno sredstvo za enje lea. Za enje
dalekozora nemojte koristiti razreiva, benzin ili
organska otapala.
Kada dalekozor neete koristiti dulje vremensko
razdoblje, pohranite ga na dobro provjetreno mjesto
bez visokih temperatura i vlažnosti.
Izbjegavajte snažne udarce uzrokovane udaranjem
ili ispuštanjem dalekozora.
Ne primjenjujte silu na dalekozor.
Ako se dalekozor ošteti ili ne radi ispravno,
odnesite ga ovlaštenom Olympusovom servisnom
centru.
Uvjeti su prikazani u uputama.
Uvjeti i odredbe
Ovo jamstvo koje vrijedi u cijelom svijetu potrebno
je odnijeti ovlaštenom Olympusovom servisnom
centru prije poetka popravaka, u skladu s
uvjetima jamstva.
Ovo je jamstvo valjano samo ako se jamstveni list
i dokaz kupnje pokažu u ovlaštenom Olympuso-
vom servisnom centru. Uz jednogodišnje razdoblje
World Wide Warranty (Jamstvo širom svijeta), koje
izdaje OLYMPUS IMAGING CORP.
u Japanu, europsko jamstvo koje izdaje
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH valjano je
25 godina od datuma kupnje dalekozora. Imajte
na umu da je ovo jamstvo dodatak i da ne utjee
na zakonska prava kupca.
Uvjeti jamstva
a
1. Ispostavi li se da je ovaj proizvod neispravan iako
je bio pravilno korišten (u skladu s isporuenim
pisanim Korisnikim uputama i uputama za
rukovanje), on e tijekom razdoblja od 25 godina
od datuma kupnje kod ovlaštenog Olympusovog
distributera unutar podruja poslovanja tvrtke
Olympus Imaging Europa GmbH kao što je
predvieno na web stranici:
http://www.olympus.com biti popravljen ili, po
Olympusovom odabiru, besplatno zamijenjen.
Za reklamaciju po ovom jamstvu kupac mora, prije
isteka jamstvenog roka, odnijeti ovaj jamstveni list
trgovcu kod kojeg je proizvod kupljen ili u bilo koji
Olympusov servisni centar u okviru podruja
poslovanja Olympus Imaging Europa GmbH kako
je predvieno na web stranici: http://www.olympus.
com. Tijekom jednogodišnjeg razdoblja World
Wide Warranty (Jamstvo širom svijeta) kupac
može proizvod vratiti u bilo kojem Olympus
servisnom centru. Napominjemo da takvi Olympus
servisni centri
ne postoje u svim državama.
2. Kupac e dopremiti proizvod do trgovca ili do
ovlaštenog Olympusovog servisnog centra na
svoju odgovornost i snosit e svaki trošak nastao
pri dopremi proizvoda.
3. Ovim jamstvom nije pokriveno sljedee i kupac e
morati platiti troškove popravka, ak i za kvarove
koji se jave tijekom gore navedenog jamstvenog
razdoblja.
(a) Svi kvarovi do kojih doe zbog pogrešnog
rukovanja (kao što je nain primjene koji nije
naveden u odjeljku Upute za rukovanje ili
drugim odjeljcima u uputama, itd.)
(b) Bilo koji kvar nastao zbog popravka, preinake,
enja, itd. koje nije obavio Olympusov
serviser ili ovlašteni Olympusov servisni centar.
(c) Bilo koji kvar ili ošteenje nastali pri transportu,
padu, udarcu, itd. nakon kupnje proizvoda.
(d) Bilo koji kvar ili ošteenje nastali zbog požara,
potresa, poplave, udara groma ili drugih
prirodnih katastrofa, oneenja okoliša
i nestabilnih izvora napajanja.
(e) Bilo koji kvar nastao zbog nemarne ili
nepravilne pohrane (kao što su držanje proiz-
voda u uvjetima visoke temperature i vlage,
u blizini sredstava protiv insekata kao što su
naftalin ili škodljivi lijekovi itd.), nepravilno
održavanje itd.
(f) Bilo koji kvar nastao zbog istrošenih baterija itd.
(g) Bilo koji kvar nastao zbog ulaska pijeska, blata,
itd. u kuište proizvoda.
(h) Ako ovaj jamstveni list nije vraen
s proizvodom.
(i) Ako su na jamstvenom listu poduzete bilo
kakve izmjene u pogledu godine, mjeseca
i dana kupnje, imena kupca, imena trgovca
i serijskog broja.
(j) Ako uz jamstveni list nije priložen dokaz
o kupnji.
4. Ovo jamstvo primjenjivo je samo na ovaj proizvod;
jamstvo se ne može primijeniti na bilo koju drugu
dodatnu opremu kao što su torbica, traka,
poklopac za leu ili baterije.
5. Olympusova iskljuiva obaveza po ovom jamstvu
bit e ograniena na popravak ili zamjenu
proizvoda. Iskljuuje se svaka odgovornost za
posredni ili posljedini gubitak ili bilo kakvu štetu
kojoj se izložio ili ju je pretrpio kupac zbog
pogreške na proizvodu a naroito bilo kakav
gubitak ili štetu prouzroenu na leama, lmovima
ili priboru korištenima s proizvodom ili bilo kakav
gubitak uzrokovan kašnjenjem popravka ili gubitak
podataka. Ovo nema utjecaja na zakonske
propise.
Napomene o održavanju jamstva
1. Ovo jamstvo bit e valjano samo ako je jamstveni
list uredno popunio Olympusov ili ovlašteni trgovac
ili drugi dokumenti sadrže dostatan dokaz. Stoga
provjerite jesu li upisani vaše ime, ime trgovca,
serijski broj, godina, mjesec i dan kupnje ili da je
uz vaš jamstveni list privršen originalni raun ili
potvrda o prodaji (s naznakom imena trgovca,
datumom kupnje i tipom proizvoda). Olympus
pridržava pravo odbijanja besplatne usluge ako
nije popunjen jamstveni list ili nije priložen gore
navedeni dokument (raun) ili ako su podaci na
njemu nepotpuni ili neitki.
2. Budui da se novi jamstveni list ne izdaje, uvajte
ga na sigurnom.
* Molimo potražite na popisu na web stranici:
http://www.olympus.com ovlaštene meunarodne
Olympus servisne mreže.
Odricanje jamstva
Olympus nee preuzeti odgovornost i ne jami
izravno niti posredno u svezi dijela ovih uputa ili
programa, i ni u kom sluaju nee preuzeti
odgovornost za tržišnu prikladnost ili posebnu
namjenu bilo kojeg ureaja, te za posrednu ili
neposrednu štetu proisteklu iz uporabe ili
nemogunosti uporabe opreme, programa ili uputa
(ukljuujui, ali se ne ograniavajui na poslovni
gubitak, prekid rada ili gubitak poslovnih podataka).
Neke države ne omoguavaju ograniavanje
odgovornosti za izravnu ili posrednu štetu, pa se
ova ogranienja možda ne odnose na vas.
Olympus pridržava sva autorska prava nad ovim
prirunikom.
A távcs helyes használata érdekében
a használatbavétel eltt olvassa el gyelmesen
a jelen útmutatót! Miután elolvasta az útmutatót,
tárolja biztonságos helyen!
Figyelem
1. Soha ne nézzen a távcsvel közvetlenül a Napba!
Látásvesztés következhet be.
2. Ne tegye a távcsövet közvetlen napsugárzásnak
kitett helyre! Tzveszélyes lehet.
1. A fő részek megnevezése /
Hogyan rögzítse a szíjat
1
Szemlencse
2
Dioptriaállító szabályozója
3
Fókusztárcsa
4
Szíjfoglalat
5
Szemkagyló
6
Zoom gomb
2. A két tubus közti távolság beállítása.
Vegye le a kupakot, és két kézzel állítsa be
a távcsövet a képen ábrázolt módon, lassan
mozgatva azt! A beállítás közben nézzen bele
a távcsbe, és állítsa addig, amíg a látómez kerek
nem lesz!
3. Válassza ki a célpontot, majd használja a jobboldali
szemlencsét a fókuszáláshoz!
Használja a zoom gombot a maximális nagyítás
beállításához! Forgassa a fókusztárcsát, miközben
a jobb szemével a jobboldali szemlencsébe néz;
addig fókuszáljon, amíg a tárgyat élesen nem látja!
4. Állítsa be a dioptriaszabályzót a jobboldali és
a baloldali szemlencsén, miközben a jobb, illetve bal
szemével néz a távcsbe!
Forgassa addig a dioptriaszabályzót – miközben
a bal vagy a jobb szemével a bal vagy a jobb
szemlencsébe néz –, amig mindkét oldalon
ugyanazon tárgy kerül fókuszba (távcsmodelltl
függ).
5. Fókuszáljon a tárgyra!
Miközben mindkét szemmel a távcsbe néz,
forgassa a fókusztárcsát addig, amíg a tárgy
optimális fókuszba nem kerül!
6. Állítsa be a nagyítást! (csak a zoom funkcióval
rendelkez távcsöveknél)!
Nézzen bele mindkét szemlencsébe, és forgassa
a zoom gombot addig, amíg a tárgyat a kívánt
méretben nem látja!
7. A szemlencsegyűrű beállítása
Forgassa a szemlencsegyrt az óramutató
járásával ellentétes irányba kattanásig (szaggatott
vonallal jelölve)!
Szemüveget viselk a gyrt teljesen benyomott
pozícióba állítsák!
Kezelés és tárolás
Az esetleges port fúvókával fújja le, majd puha
kendvel noman törölje le a lencsékrl! Amennyiben
a szemlencsék szennyezettek, törölje le azokat egy
kereskedelmi forgalomban kapható tisztitófolyadékkal
átitatott kendvel! Ne használjon hígítót, benzint,
illetve szerves oldószert a távcs tisztítására!
Ha a távcsövet hosszabb ideig nem használja,
tárolja azokat jól szellz helyen, kerülje a magas
hmérsékletet és páratartalmat!
Kerülje a távcs ütdésébl vagy leejtésébl ered
ers behatásokat!
Ne alkalmazzon túlzott ert a távcsövön!
Sérülés és hibás mködés esetén vigye távcsövét
Olympus szervizpontba!
A rendelkezéseket lásd az Utasításokban!
Feltételek és kikötések
Jelen világgaranciát be kell mutatnia az Olympus
szervizpontnál bármiféle garanciális javítás
elvégezéséhez. Jelen garancia kizárólag a
Garanciatanúsítvánnyal és a számlával együtt
érvényes. Az OLYMPUS IMAGING CORP. által
Japánban kiállított egyéves világgarancia mellett az
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH által kiállított
európai garancia a vásárlástól számított 25 évig
érvényes. Jelen garancia a fogyasztó törvényes
jogait nem érinti, azokon felül van.
Garanciális rendelkezések
b
1. Amennyiben a termék a mellékelt karbantartási és
kezelési útmutatónak megfelel, rendeltetésszer
használat ellenére meghibásodna, akkor annak
javítása, illetve cseréje (az Olympus belátása
szerint) a vásárlás idpontjától számított 25 éven
belül díjmentes, ha a készüléket az Olympus
Imaging Europa GmbH értékesítési körzetében
mköd,
a http://www.olympus.com weboldalon feltüntetett
forgalmazótól vásárolta. Ha igénybe kívánja venni
a garanciális szolgáltatást, vigye el a terméket
a garancialevél kíséretében a garanciaidn belül
abba az üzletbe, ahol a terméket vásárolta, illetve
bármely más, az Olympus Imaging Europa GmbH
értékesítési körzetében mköd,
a http://www.olympus.com weboldalon feltüntetett
szakszervizbe. Az egész világra kiterjed egy éves
garanciaidn belül a vásárló bármely Olympus
szakszervizbe elviheti a meghibásodott terméket.
Kérjük, vegye gyelembe, hogy Olympus
szakszerviz nem található minden egyes országban.
2. A vásárlónak a terméket saját felelsségére kell
eljuttatnia a forgalmazóhoz, illetve a hivatalos
Olympus szakszervizbe, és az ennek során
felmerül minden költséget neki kell állnia.
3. Az alább felsorolt esetekre nem terjed ki a garancia,
és a vásárlónak kell állnia a javítás költségeit még
akkor is, ha a fentebb megadott garanciaidn belül
történt a meghibásodás.
(a) Helytelen kezelés (pl. az útmutatónak
a biztonságos kezelésre vagy másra vonatkozó
részeiben nem említett mveletek stb.) okozta
meghibásodás esetén.
(b) Abban az esetben, ha a meghibásodás olyan
javítási, módosítási, tisztítási stb. mvelet
következtében keletkezett, amelyet nem az
Olympus vagy hivatalos Olympus szakszerviz
végzett.
(c) Minden olyan meghibásodás vagy sérülés
esetén, amely a termék megvásárlása után
annak szállításakor, pl. esés, ütés stb.
következtében keletkezett.
(d) Minden olyan meghibásodás vagy sérülés
esetén, amelyet tzvész, földrengés, árvíz,
villámcsapás, illetve egyéb természeti
katasztrófa, környezetszennyezés és rendhagyó
feszültségforrások használata okozott.
(e) Minden olyan meghibásodás esetén, amely
a termék gondatlan vagy helytelen tárolása
(pl. magas hmérséklet vagy nedvességtartalmú
környezetben, rovarriasztó szerek – pl. naftalin –,
illetve veszélyes gyógyszerek közelében való
tárolás), helytelen karbantartása stb. során
keletkezett.
(f) Minden olyan meghibásodás esetén, amelyet az
akkumulátorok lemerülése stb. okozott.
(g) Minden olyan meghibásodás esetén, amelyet a
termék vázába bekerült homokszemcse, sár stb.
okozott.
(h) Amennyiben a garancialevelet nem juttatja el
a termékkel együtt a javítás helyszínére.
(i) Amennyiben a garancialevélen feltüntetett
vásárlási idpontot, a vásárló nevét, a forgal-
mazó nevét vagy a szériaszámot módosították.
(j) Amennyiben a garancialevél mellett nem mutat
be vásárlást igazoló dokumentumot.
4. A garancia csupán a termékre érvényes, és nem
terjed ki semmilyen kiegészít tartozékra, mint pl.
a tokra, a csuklószíjra, az objektív véd
kupakjára
vagy az akkumulátorra.
5. Az Olympus garanciális felelssége kizárólag
a termék javítására, illetve cseréjére szorítkozik.
Az Olympus nem vállal semmilyen felelsséget
a termék meghibásodása következtében keletkezett,
közvetett, illetve a termék használatából ered,
a vásárlót érint veszteségért vagy kárért,
különösképpen a lencsék, lmek, a termékkel együtt
használt más felszerelés vagy tartozék elvesztéséért
vagy sérüléséért, továbbá adatok elvesztése, illetve
azok megkésett helyreállítása okozta veszteségért.
Ez a meglév törvényes rendelkezéseket nem érinti.
A garancia érvényességére vonatkozó tudnivalók
1. A garancia csak abban az esetben érvényes, ha az
Olympus vagy a hivatalos forgalmazó cég
munkatársa megfelelen kitöltötte a garancialevelet,
vagy a vásárló fel tud mutatni elegend erre
vonatkozó bizonyítékot tartalmazó más dokumen-
tumot. Ezért kérjük, gyzdjön meg arról, hogy neve,
a forgalmazó cég neve, a szériaszám és
a vásárlás dátuma (év, hónap, nap) fel van tüntetve
a garancialevélen, vagy pedig, hogy ahhoz csatolva
van az eredeti számla vagy a pénztári blokk
(amelyen szerepel a forgalmazó neve, a vásárlás
idpontja és a termék típusa). Az Olympus fenntartja
a jogot arra, hogy a díjmentes szervizt megtagadja
abban az esetben, ha a garancialevél nincs kitöltve
vagy az említett dokumentum nincs mellékelve,
illetve ha a feltüntetett adatok hiányosak vagy
olvashatatlanok.
2. A garancialevél nem állítható ki még egyszer, ezért
rizze meg biztonságos helyen!
* Az Olympus hivatalos szakszervizeinek nemzetközi
hálózatáról a következ weboldalon tájékozódhat:
http://www.olympus.com.
Felelősségvállalás elhárítása
Az Olympus semmilyen felelsséget nem vállal jelen
írásos dokumentumok, illetve a szoftver közvetlen
vagy közvetett tartalmáért, és semmilyen
körülmények között sem vállal kötelezettséget a
termék értékesíthetségéért, bármilyen egyedi célra
való alkalmasságáért, továbbá semmilyen ebbl
ered, elre nem látott vagy közvetett kárért
(beleértve többek között az üzleti veszteséget, üzlet
létrejöttének megakadályozását vagy üzleti információ
elvesztését), amely ezen írásos dokumentumok, a
szoftver vagy a készülék használatából, illetve
használatának megakadályozásából ered. Egyes
országokban a valamibl következ és elre nem
látott károkért történ felelsségvállalás elhárítása
vagy korlátozása nem megengedett, a fentebbi
nyilatkozat ezért adott esetben nem vonatkozik Önre.
Az Olympus jelen útmutatóra minden jogot fenntart.
Prima di usare il binocolo, leggere attentamente
questo manuale per poter usare il binocolo nella
maniera corretta. Dopo aver letto il manuale,
riporlo in un luogo sicuro.
Avvertenza
1. Se si osserva il sole con il binocolo, c’è il pericolo
di perdere la vista. Non guardare mai il sole
direttamente con il binocolo.
2. Non collocare il binocolo in luoghi esposti alla luce
solare diretta, perché ciò potrebbe essere causa di
incendi.
1. Nomi delle parti /
Per applicare la cinghia
1
Oculare
2
Comando di regolazione diottrica
3
Rotella per la messa a fuoco
4
Attacco per la cinghia
5
Paraocchio
6
Leva dello zoom
2. Regolare la distanza fra gli occhi.
Togliere i coperchi e regolare il binocolo con
entrambe le mani muovendo l’unità lentamente
come mostrato nella gura. Effettuare la
regolazione guardando attraverso il binocolo no
a quando il campo visivo diventa un unico cerchio.
3. Decidere cosa si vuole vedere e usare l’oculare
destro per mettere a fuoco.
Usare la leva dello zoom e regolare su ingrandi-
mento massimo. Girare la rotella per la messa a
fuoco guardando con l’occhio destro attraverso
l’oculare destro e mettere a fuoco no a vedere
chiaramente il soggetto desiderato.
4.
Correggere le diottrie dell‘oculare sinistro o destro
mentre si osserva con l‘occhio sinistro o destro.
Ruotate la ghiera di correzione diottrica mentre
guardate con l‘occhio sinistro o destro attraverso
l‘oculare sinistro o destro, no a che il soggetto non
è a fuoco ( a seconda del modello del binocolo ).
5. Portare il soggetto a fuoco.
Guardando attraverso il binocolo con entrambi gli
occhi, girare la rotella per la messa a fuoco no ad
ottenere la messa a fuoco ottimale del soggetto.
6. Regolare l’ingrandimento (solo binocoli zoom).
Guardare attraverso entrambi gli oculari e girare la
leva dello zoom no a vedere il soggetto alla
grandezza desiderata.
7. Fissaggio dell’anello dell’oculare.
Ruotare l’anello dell’oculare in senso antiorario e
ssarlo alla posizione di scatto (indicata dalle linee
tratteggiate).
Chi porta occhiali deve ssare alla posizione
dello scatto di inserimento.
Cura e deposito
Eliminare eventuali tracce di polvere con un
sof etto, e passare delicatamente il binocolo con un
panno pulito. Quando le lenti sono sporche, passale
con un panno imbevuto di un pulitore per lenti
reperibile in commercio. Non usare diluente,
benzina o solventi organici per pulire il binocolo.
Quando si prevede di non usare il binocolo per un
lungo periodo di tempo, riporlo in un luogo ben
ventilato, evitando l’esposizione a temperature
o umidità elevata.
Evitare forti impatti causati da urti o cadute del
binocolo.
Non esercitare una forza eccessiva sul binocolo.
Portare il binocolo ad un centro di assistenza
Olympus nel caso in cui ha subito danni o quando si
veri cano problemi di funzionamento.
Le clausole sono indicate nelle istruzioni.
Termini e condizioni
Prima di qualsiasi riparazione eseguita sulla base
delle condizioni della garanzia, bisogna presentare
questa garanzia mondiale a un servizio di
assistenza Olympus autorizzato.
Questa garanzia è valida soltanto se si presentano
il Certi cato di garanzia e la prova dell’acquisto al
servizio di assistenza Olympus. Oltre alla Garanzia
Mondiale di un anno, rilasciata dalla OLYMPUS
IMAGING CORP. in Giappone, la garanzia
europea, rilasciata dalla OLYMPUS IMAGING
EUROPA GMBH, è valida per 25 anni dalla data di
acquisto del binocolo. Tenere presente che questa
garanzia è una aggiunta e non invalida i diritti legali
del cliente.
Condizioni di garanzia
d
1. Qualora il prodotto si rivelasse difettoso, pur
essendo usato appropriatamente (in osservanza
delle istruzioni scritte in Cura e funzionamento
fornite con esso), durante un periodo di 25 anni
dalla data di acquisto presso un distributore
Olympus autorizzato con sede nell’area
commerciale di Olympus Imaging Europa GmbH
secondo quanto indicato sul sito Web
http://www.olympus.com, il presente prodotto verrà
riparato o sostituito gratuitamente,
a discrezione della Olympus. Per fare valere
questo diritto, il cliente deve presentare il prodotto
e il presente certi cato di garanzia durante il
periodo di validità al rivenditore presso cui ha
effettuato l’acquisto, o altro punto
di assistenza Olympus nell’area commerciale di
Olympus Imaging Europa GmbH, secondo quanto
indicato sul sito Web http://www.olympus.com.
Durante l’anno di validità della garanzia inter-
nazionale, il cliente potrà restituire il prodotto a
qualsiasi punto di assistenza Olympus. Notare che
i punti di assistenza Olympus non sono presenti in
tutti i paesi.
2. Il cliente sarà responsabile di tutti i costi e i rischi
inerenti al trasporto del prodotto no al rivenditore
o al punto di assistenza Olympus.
3. La presente garanzia non copre quanto indicato
di seguito e al cliente verrà richiesto di sostenere le
spese di riparazione anche per i difetti sorti durante
il suddetto periodo di garanzia.
(a) Qualsiasi difetto dovuto a un uso improprio
(qualsiasi operazione non menzionata in Cura
e funzionamento o altra sezione di istruzioni,
ecc.).
(b) Qualsiasi difetto dovuto ad attività di ripara-
zione, modi ca, pulizia, ecc. non svolte da
personale Olympus o punti di assistenza
Olympus autorizzati.
(c) Qualsiasi difetto o danno dovuto a trasporto,
caduta, urto ecc. successivamente all’acquisto
del prodotto.
(d) Qualsiasi difetto o danno dovuto a incendio,
terremoto, alluvione, fulmine, altre calamità
naturali, inquinamento ambientale e sbalzi di
tensione.
(e) Qualsiasi difetto dovuto a stoccaggio improprio
o incauto (per esempio, riporre il prodotto in
condizioni di temperatura e umidità elevate,
in prossimità di repellenti per insetti come
naftalina o medicinali pericolosi, ecc.),
manutenzione impropria, ecc.
(f) Qualsiasi difetto dovuto a batterie scariche,
ecc.
(g) Qualsiasi difetto dovuto a sabbia, fango, ecc.
penetrato all’interno del prodotto.
(h) Quando il presente certi cato di garanzia non
è restituito con il prodotto.
(i) Quando vengono apportate modi che di
qualsiasi natura al certi cato di garanzia
riguardanti l’anno, il mese e la data di acquisto,
il nome del cliente, il nome del rivenditore e il
numero di serie.
(j) Quando la prova di acquisto non viene
presentata assieme al certi cato di garanzia.
4. La presente garanzia è applicabile esclusivamente
al prodotto e non ad altre apparecchiature
accessorie, come custodia, tracolla, copriobiettivo
e batterie.
5. L’esclusiva responsabilità di Olympus in merito
alla presente garanzia è limitata alla riparazione
o sostituzione del prodotto. Qualsiasi responsa-
bilità per perdite o danni di qualsiasi tipo, indiretti o
consequenziali, subiti dal cliente in relazione
a un difetto del prodotto, e in particolare vengono
esclusi qualsiasi perdita o danno causato da
obiettivi, pellicole, altre apparecchiature
o accessori utilizzati con il prodotto o qualsiasi altra
perdita risultante da un ritardo nella riparazione o
perdita di dati. Le normative di legge non sono
interessate da questa clausola.
Note riguardanti la manutenzione della garanzia
1. La presente garanzia deve essere ritenuta valida
solamente se il certi cato di garanzia (o altro docu-
mento contenente una prova di acquisto
suf ciente) è stato debitamente compilato da
Olympus o da un rivenditore autorizzato. Di con-
seguenza, controllare che il nome dell’acquirente, il
nome del rivenditore, il numero di serie, l’anno,
il mese e la data di acquisto siano indicati sul
documento oppure che la fattura o lo scontrino di
vendita originale (indicante il nome del rivenditore,
la data di acquisto e il prodotto acquistato) sia
allegato al presente certi cato di garanzia.
Olympus si riserva il diritto di ri utare l’assistenza
gratuita qualora il certi cato di garanzia fosse
incompleto, il documento suddetto non sia stato
presentato, oppure le informazioni contenute siano
incomplete o illeggibili.
2. Poiché il presente certi cato di garanzia non può
essere emesso una seconda volta, conservarlo in
un luogo sicuro.
* Fare riferimento all’elenco presente sul sito Web
http://www.olympus.com per conoscere i punti di
assistenza Olympus autorizzati.
Inef cacia della garanzia
Olympus non risponde e non riconosce alcuna
garanzia, esplicita o implicita, riguardante il
contenuto del presente manuale scritto o software,
e in nessun caso sarà responsabile di garanzie
implicite di commerciabilità o adeguatezza a
qualsiasi scopo particolare o per danni conseguenti,
incidentali o indiretti (inclusi, ma non limitati ai danni
per mancato guadagno, interruzione di attività e
perdita di dati di lavoro) derivanti dall’uso o
impossibilità di usare tali materiali scritti, software o
apparecchiature. Alcuni paesi non consentono
l’esclusione o la limitazione di responsabilità per i
danni conseguenti o incidentali, quindi i suddetti
limiti possono anche non essere applicabili al vostro
caso.
Olympus si riserva tutti i diritti sul presente manuale.
INSTRUKCIJA
NORĀDĪJUMI
AANWIJZINGEN
INSTRUKSJONER
INSTRUKCJE
INSTRUÇÕES
INSTRUCŢIUNI
ИНСТРУКЦИЯ
BRUKSANVISNING
NAVODILA
NÁVOD NA POUŽITIE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
TALİMATLAR
ІНСТРУКЦІЯ
LTLT
LVLV
NLNL
NONO
PLPL
PTPT
RORO
RURU
SESE
SISI
SKSK
SRSR
TRTR
UAUA
INSTRUCTIONS
ИНСТРУКЦИИ
NÁVOD K POUŽITÍ
BEDIENUNGSANLEITUNG
BETJENINGSVEJLEDNING
JUHISED
INSTRUCCIONES
KÄYTTÖOHJEET
MODE D’EMPLOI
ΟΔΗΓΙΕΣ
UPUTE
HASZNÁLATI ÚTMUTA

ISTRUZIONI
ENEN
BGBG
CZCZ
DEDE
DKDK
EEEE
ESES
FIFI
FRFR
GRGR
HRHR
HUHU
ARAR
ITIT
Binoculars
BG CZ DE DK EE ES FI FR
GR
HR HU IT
2
4 6
7
1
1
6
5
2
3
4
3 5
EN
8
OLYMPUS FINLAND OY
Äyritie 12 B, 01510 VANTAA, Puh. (09) 875 810
9
OLYMPUS FRANCE CENTRE TECHNIQUE
Parc d’Affaires Silic, 55, rue de Monthléry,
94533 Rungis Cedex,
Service clients tél.: 0810 223 223
OLYMPUS BELGIUM N.V.
Boomsesteenweg 77, 2630 Aartselaar
Tel.: (03) 870 58 00
0
FOTOMATIC A.E.
A  E
KOYPTIOY 121 – 111 43 AHNA,
TH.: (210) 21.11.860, FAX: (210) 21.11.850
M. HA 30 – 731 31 XANIA,
TH.: (28210) 91.081, FAX: (28210) 74.601
www.olympus.com.gr, [email protected]
a
OLYMPUS D.O.O. ZA TRGOVINU
Avenija Veeslava Holjevca 40, HR-10020 Zagreb,
Tel.: +385 1 4899 000, Fax: +385 1 4899 029
b
OLYMPUS HUNGARY KFT.
1382 Budapest 62, Pf. 838, Tel.: +36 1 250 9377
d
POLYPHOTO S.P.A.
Via C. Pavese 11/13, 20090 Opera/Milano,
Tel.: (02) – 530021
1
OLYMPUS SERVICE DEPARTMENT
P.O.Box 222, Southall Middlesex UB2 4SH
Tel.: (0207) 2530513, www.olympus.co.uk
2
BULGARIA REP. OFFICE OLYMPUS C&S
blvd. Bulgaria 88, entr. 2, .1, ap. 3,
1680 So a, Bulgaria,
Tel./Fax: +359 2 854 84 14,
Cell phone: +359 887 71 25 29,
www.olympus.bg
3
OLYMPUS C&S, SPOL. S.R.O.
Evropská 176, 160 41 Praha 6,
Tel.: +420 800 167777
4
OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH
Wendenstr. 14-18, D-20097 Hamburg,
Tel.: (040) 237730
Versandadresse Reparaturen:
Olympus Deutschland GmbH
Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,
Tel.: (040) 23773 4121
5
OLYMPUS DANMARK A/S
Tempovej 48–50, 2750 Ballerup,
Tlf.: +45 44 73 47 00
6
OLYMPUS ESTONIA
Järvevana tee 9, 11314 Tallinn,
www.olympus.ee, Tel.: +372 65 49 541,
Hoolduse tel.: +372 65 49 531
7
OLYMPUS ESPAÑA S.A.U.
Domenico Scarlatti, 11, 28003-Madrid
Tel.: +43 902 444 104, Fax: +341 91 343 19 17
AR
ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ (
1


()   
()   
  
  
() 1000    
 
()  
   
   
()    
()    
() 
() 
() 
() 


   
      (
2
      (
3
      (
4
      (
5
-1
2 ±   (
6
 5   7 (
7
Model /  / Model / Modell / Model / Mudel / Modelo / Malli /
Modèle /  / Model / Modell /

/ Modelo / Modelis / Modelis /
Model / Modell / Model / Modello / Model /  / Modell / Model /
Model / Model / Model / 
EUROPEAN AND WORLDWIDE WARRANTY
25 YEARS EUROPEAN WARRANTY*
Customer /  / Zákazník / Kunde / Kunde / Klient / Comprador /
Asiakas / Acheteur /  / Kupac / Vev /

/ Comprador /
Klientas / Klients / Klant / Kunde / Klient / Cliente / Client /
 / Kund / Stranka / Zákazník / Kupac / Müteri / 
Name /  / Jméno / Name / Navn / Nimi / Nombre / Nimi / Nom /
 / Ime / Név /

/ Nome / Pavadinimas (vardas) /
Vrds / Naam / Navn / Imi i nazwisko / Nome / Nume /  / Namn /
Ime / Meno / Ime / sim / 
Address /  / Adresa / Adresse / Adresse / Aadress / Dirección /
Osoite / Adresse /  / Adresa / Cím /

/ Morada / Adresas
/ Adrese / Adres / Adresse / Adres / Indirizzo / Adres /
 / Adress / Naslov / Adresa / Adresa / Adres / 
Date of Purchase /    / Datum prodeje / Kaufdatum /
Købsdato / Ostukuupäev / Fecha de compra / Hankintapäivämäärä /
Date d’achat /   / Datum kupnje / Vásárlás dátuma /
 
/ Data da compra / Pirkimo data / Pirkšanas datums /
Datum van aankoop / Kjøpsdato / Data zakupu / Data di acquisto /
Data achiziiei /   / Inköpsdatum / Datum nakupa /
Dátum predaja / Datum kupovine / Date of Purchase /  
Dealer /  / Prodejce / Händler / Forhandler / Edasimüüja /
Vendedor / Myyjä / Revendeur /  / Prodava / Eladó /

/ Revendedor / Platintojas / Izplattjs / Dealer / Forhandler /
Przedstawiciel / Rivenditore / Dealer /  / Återförsäljare /
Prodajalec / Predajca / Prodavac / Bayi / 
Name and adress /   / Název a adresa / Name und Adresse /
Navn og adresse / Nimi ja aadress / Nombre y dirección / Nimi ja osoite /
Nom et adresse /    / Ime i adresa /
Név és cím /
/ Nome e morada / Pavadinimas ir adresas /
Nosaukums un adrese / Naam en adres / Navn og adresse /
Nazwa i adres / Nome e indirizzo / Nume i adres /   /
Namn och adress / Ime in naslov / Názov a adresa / Ime i adresa /
sim ve Adres /  
Serial No. /
 /
Výrobní íslo /
Seriennummer /
Serienr. /
Seerianumber /
Num. de Serie /
Sarjanumero /
N
o
de serie /
 . /
Serijski broj /
Sorozatszám /
 
/
N
o
de Série /
Serijos Nr. /
Srijas Nr. /
Serienr. /
Serienr. /
Nr seryjny /
Numero di serie /
Serie nr. /
 
/
Serienr /
Serijska št. /
Výrobné íslo /
Serijski broj /
Seri No. /
 
* for binoculars
         
.       .  
ﺮﻳﺬﺤﺗ
.        .1
.     
         .2
.     .
/ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ءﺍﺰﺟﻷﺍ ءﺎﻤﺳﺃ .1
ﻡﺍﺰﺤﻟﺍ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ
  1
(   )      2
   3
  4
  5
/  6
.   .2
        
   .       
         
. 
.         .3
.     /  
         
        
. 
           .4
.     
          
         
.(    )    
.    .5
         
.         
ARAR
  .6
.(/       )
  /      
.  
.ﺔﺳﺪﻌﻟﺍ ﺔﻘﻠﺣ ﻂﺒﺿ .7
          
.(  )  
         
.  
ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺎﻨﻌﻟﺍ
        
         .
.        
        
.  
        

.         
         
.
.     
        
.     Olympus
.ﺕﺍﺩﺎﺷﺭﻹﺍ ﻲﻓ ﺔﺤﺿﻮﻣ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ
ﻁﻭﺮﺸﻟﺍﻭ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ
         
 OIympus
.
    
   
.Olympus       
       
 
    OLYMPUS IMAGING CORP.
OLYMPUS IMAGING    
  
 25 
 EUROPA GMBH
       .  
.     
4 ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﻁﻭﺮﺷ
)           .1
   (      
          
Olympus       Olympus
:      Imaging Europa GmbH

    http://www.olympus.com
.   Olympus     
  

     
          
     Olympus     
 Olympus Imaging Europa GmbH  
: 
  
     .http://www.olympus.com
          
       .Olympus
.    Olympus
           .2
     Olympus  
.   
          .3
         
.    
    )       ()
          
(.
           ()
     Olympus    
.Olympus
           ()
.    
            ()
         
.      
)         ()
        
        
.      (
 
.         ()
           ()
. 
.       ()
          ()
         
.
.         ()
   
      
.4
.        
      Olympus   .5
        . 

          
    
      
          
        
            
     .    
.    
ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺔﻧﺎﻴﺼﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ
   
  
    .1
        Olympus 
         .
 
         
(       )  
     Olympus  . 
           
.          
.          
 .2
:       *
    http://www.olympus.com
.  Olympus
ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ءﻼﺧﺇ
      Olympus  
          
         
       

          
     )      
         
        ( 
     
 .   
      
 
.      
.    Olympus 
Technical data
1
) 8x42 EXWP I 10x42 EXWP I 8x42 EXPS I 10x42 EXPS I 12x50 EXPS I
8-16x40 ZOOM
DPS I
7x35 DPS I 8x40 DPS I 10x50 DPS I 8x25 WP I 10x25 WP I 8x21 RC I 10x21 RC I
8-16x25 ZOOM
PC I
10-30x25 ZOOM
PC I
8x25 PC I 10x25 PC I 12x25 PC I 8x21 DPC I 10x21 DPC I
7x21 PC III
Classic Blue
Type Standard Roof Prism Binoculars
2
) Standard Porro Prism Binoculars
3
) Compact Roof Prism Binoculars
4
) Compact Porro Prism Binoculars
5
)
Magni cation 8x 10x 8x 10x 12x 8 – 16x 7x 8x 10x 8x 10x 8x 10x 8 – 16x 10 – 30x 8x 10x 12x 8x 10x 7x
Objective lens diameter (mm) 42 42 42 42 50 40 35 40 50 25 25 21 21 25 25 25 25 25 21 21 21
Exit pupil diameter (mm) 5.3 4.2 5.3 4.2 4.2 5.0 – 2.5 5.0 5.0 5.0 3.1 2.5 2.6 2.1 3.1 – 1.6 2.5 – 0.8 3.1 2.5 2.1 2.6 2.1 3.0
Actual eld of view 6.3° 6.0° 6.5° 5.5° 4.6° 5.0° – 3.4° 9.3° 8.2° 6.5° 5.5° 5.0° 6.2° 5.0° 4.5° – 2.9° 3.2° – 1.9° 6.0° 5.2° 4.5° 6.4° 5.0° 7.
Apparent angle of view 50.4° 60.0° 52. 55.0° 55.2° 40.0° – 54. 65. 65.6° 65. 44.0° 50.0° 49.6° 50.0° 36.0° – 46. 32.0° – 57.0° 48.0° 52.0° 54.0° 51.2° 50.0° 52.5°
Field of view at 1000m (m) 110 105 114 96 80 87 – 59 162 143 114 96 87 108 87 79 – 51 56 – 33 105 91 79 112 87 131
Relative brightness 28 18 28 18 18 25 – 6.3 25 25 25 9.8 6.3 6.9 4.4 9.8 – 2.4 6.3 – 0.7 9.8 6.3 4.3 6.9 4.4 9.0
Eye relief (mm) 18 14 18 18 18 10 – 12 12 12 12 18 16 11 11 15 – 12 15 – 8 16.5 15 16 11 11 11
Adjustable eyepiece o o o o o ooooooooo
Dioptric correction more than ± 2m
–1
6
) more than ± 1m
–1
more than ± 2m
–1
more than ± 2m
–1
Eye interval adjustment range (mm) 60 – 70 58 – 72 37 – 70 58 – 70 60 – 70
Near focus distance (m) 3 3* 4 4 6 (8 – 16x40 Zoom) 10 3 (DPS I Serie) 4 6 3 3 2.2 2.5 5 5 2.5 2.5 3.5 2.2 2.5 4
Weight (g) 650 660 780 785 910 790 650 710 855 340 345 195 195 315 315 280 280 280 170 170 185
Width (mm) 129 129 187 187 192 182 180 182 191 115 115 105 105 114 114 114 114 114 107 107 109
Height (mm) 145 145 130 130 163 152 119 139 178 111 111 92 92 111 111 98 98 98 82 82 92
Depth (mm) 53 53 57 57 62 58 58 58 63 44 44 40 40 48 48 48 48 48 41 41 43
Lens composition
7 elem. in 5 groups
7
) 9 elem. in 6 groups 7 elem. in 5 groups 8 elem. in 6 groups 6 elem. in 4 groups 5 elements in 3 groups 7 elem. in 5 groups 8 elem. in 6 groups 6 elem. in 4 groups 6 elem. in 4 groups 9 elem. in 6 groups 7 elem. in 5 groups 8 elem. in 6 groups 6 elem. in 4 groups 5 elem. in 3 groups
UV-protection
* (EXWP I – EXPS I-Series)
1
) Технически данни
BG


   
 ()
  
 ()
  
   
   1000 ()
 
  ()
 
  
   
  ()
   ()
 (),  ()
 (),  ()
  
 
2
)   

3
)   -
4
)   

5
)   -
6
)   ± 2
–1
7
) 7  5 
1
) Technické údaje
CZ
Typ
Zvtšení
Prmr oky objektivu (mm)
Prmr výstupní pupily (mm)
Skutené zorné pole
Zdánlivý zorný úhel
Zorné pole v 1000m (m)
Relativní svtelnost
Vzdálenost oky od oka (mm)
Nastavitelné okuláry
Dioptrická korekce
Nastavení vzdálenosti oí (mm)
Min. zaostovací vzdálenost (m)
Hmotnost (g), Šíka (mm)
Výška (mm), Hloubka (mm)
Složení optiky
UV-ochrana
2
) Standardní dalekohledy se
stechovými hranoly
3
) Standardní dalekohledy s hranoly
Porro
4
) Kompaktní dalekohledy se
stechovými hranoly
5
) Kompaktní dalekohledy s hranoly
Porro
6
) více než ± 2m
–1
7
) 7 len v 5 skupinách
1
) Technische Daten
DE
Typ
Vergrößerung
Objektivdurchmesser (mm)
Austrittspupille (mm)
Sehfeld (Objektiv)
Sichtbarer Blickwinkel
Sehfeld auf 1000 m (m)
Relative Lichtstärke
Augenokularabstand (mm)
Verstellbares Okular
Dioptrien-Korrektur
Augenabstand-Einstellbereich (mm)
Nahscharfeinstellungsentfernung (m)
Gewicht (g), Breite (mm)
Höhe (mm), Tiefe (mm)
Linsenaufbau
UV-Schutz
2
) Standard Dachkanten-Prismen-
Fernglas
3
) Standard Porro-Prismen-Fernglas
4
) Kompaktes Dachkanten-Prismen-
Fernglas
5
) Kompaktes Porro-Prismen-Fernglas
6
) mehr als ± 2m
–1
7
) 7 Elemente in 5 Gruppen
1
) Tekniske data
DK
Type
Forstørrelse
Objektivets linsediameter (mm)
Udgangspupil-diameter (mm)
Faktisk synsfelt
Tilsyneladende synsfelt
Synsfelt ved 1000m (m)
Relativ lysstyrke
Øjenafstand (mm)
Indstilleligt øjestykke
Dioptrisk justering
Indstillingsområde for øjen-
afstand (mm)
Nærfokus (m)
Vægt (g), bredde (mm)
Højde (mm), dybde (mm)
Optikkens sammensætning
UV-beskyttelse
2
) Standard roof-prismekikkert
3
) Standard porro-prismekikkert
4
) Kompakt roof-prismekikkert
5
) Kompakt porro-prismekikkert
6
) mere end ± 2m
–1
7
) 7 elementer i 5 grupper
1
) Tehnilised andmed
EE
Tüüp
Suurendusvõime
Objektiivi läätse diameeter (mm)
Väljundava diameeter (mm)
Tegelik vaateala
Näiv vaatenurk
Vaateala kaugusel 1000 m (m)
Suhteline eredus
Okulaari kaugus silmast (mm)
Reguleeritav okulaar
Dioptri korrektsioon
Silmadevahelise kauguse
reguleerimisvahemik (mm)
Väikseim fookuskaugus (m)
Kaal (g), laius (mm)
Kõrgus (mm), sügavus (mm)
Objektiivi ehitus
UV-kaitse
2
) Standardne katusprismaga binokkel
3
) Standardne „PORRO“ prismaga
binokkel
4
) Kompaktne katusprismaga binokkel
5
) Kompaktne „PORRO“ prismaga
binokkel
6
) rohkem kui ± 2 m
–1
7
) 7 elementi 5 grupis
1
) Especi caciones
ES
Tipo
Aumentos
Diámetro del objetivo (mm)
Diámetro pupila de salida (mm)
Ángulo de visión real
Ángulo de visión aparente
Campo de visión a 1.000 m (m)
Luminosidad relativa
Distancia al ocular (mm)
Ocular ajustable
Rango de corrección dióptrica
Rango de ajuste interpupilar (mm)
Distancia mínima de enfoque (m)
Peso (g), anchura (mm)
altura (mm), profundidad (mm)
Composición del objetivo
Protección UV
2
) Binoculares con prisma de techo
estándar
3
) Binoculares con prisma porro
estándar
4
) Binoculares con prisma de techo
compactos
5
) Binoculares con prisma porro
compactos
6
) por encima de ± 2m
–1
7
) 7 elementos en 5 grupos
1
) Tekniset tiedot
FI
Tyyppi
Suurennus
Objektiivin linssin halkaisija (mm)
Tulopupillin halkaisija (mm)
Todellinen näkökenttä
Näennäinen näkökenttä
Näkokenttä 1000 metrissä (m)
Suhteellinen kirkkaus
Eye relief –etäisyys (mm)
Säädettävä okulaari
Dioptrinen korjaus
Kiikarin putkien keskinäisen
etäisyyden säätöalue (mm)
Lähitarkennusetäisyys (m)
Paino (g), leveys (mm)
Korkeus (mm), syvyys (mm)
Objektiivin rakenne
UV-suoja
2
) Tavalliset kattoprismakiikarit
3
) Tavalliset porroprismakiikarit
4
) Pienet kattoprismakiikarit
5
) Pienet porroprismakiikarit
6
) yli ± 2 m
–1
7
) 7 elementtiä 5 ryhmässä
1
) Caractéristiques techniques
FR
Type
Grossissement
Diamètre de l’objectif (mm)
Diamètre de pupille de sortie (mm)
Champ de vision actuel
Angle de vision apparent
Champ de vision à 1000 m (m)
Luminosité relative
Écart entre les oculaires (mm)
Oculaire réglable
Correction de dioptrie
Plage de réglage entre les
oculaires (mm)
Distance de mise au point
minimale (m)
Poids (g), Largeur (mm)
Hauteur (mm), Profondeur (mm)
Composition des lentilles
Protection UV
2
) Jumelles standard à prisme en toit
3
) Jumelles standard à prisme de Porro
4
) Jumelles compactes à prisme en toit
5
) Jumelles compactes à prisme de
Porro
6
) plus de ± 2m
–1
7
) 7 éléments en 5 groupes
1
) Τεχνικά χαρακτηριστικά
GR


   (mm)
   (mm)
  
 
   1000m (m)
 
Eye relief (  
 ) (mm)
 
 
  
 (mm)
   (m)
 (g),  (mm)
 (mm),  (mm)
 
  

2
)   Roof Prism
3
)   Porro Prism
Binoculars
4
)   Roof Prism
5
)   Porro Prism
6
)   ± 2m
–1
7
) 7   5 
1
) Tehnički podaci
HR
Vrsta
Uveanje
Promjer lee objektiva (mm)
Promjer kružia svjetlosti (mm)
Stvarno vidno polje
Prividni kut gledanja
Vidno polje na 1000 m (m)
Relativna svjetlina
Udaljenost od okulara (mm)
Prilagodivi okular
Dioptrijska korekcija
Opseg prilagoavanja razmaka
za oi (mm)
Razdaljina bliskog fokusa (m)
Visina (mm), širina (mm)
Visina (mm), dubina (mm)
Kompozicija lee
UV zaštita
2
) Standardni dalekozor krovne prizme
3
) Standardni dalekozor Porro prizme
4
) Kompaktni dalekozor krovne prizme
5
) Kompaktni dalekozor Porro prizme
6
) više od +2m
7
) 7 lea u 5 grupa
1
) Műszaki adatok
HU
Típus
Nagyítás
Objetív lencseátmérje (mm)
Kilép puplillaátmér (mm)
Tényleges látómez
Látszólagos látószög
Látómez 1000 m-en (m)
Relatív fényer
Szemtávolság (mm)
Állítható szemlencse
Dioptriakorrekció
A két tubus közti távolság állítási
terjedelme (mm)
Közeli fókusztáv (m)
Súly (g), Szélesség (mm)
Magasság (mm), Mélység (mm)
Lencseösszetétel
UV-védelem
2
) Standard tetélprizmás távcs
3
) Standard Porro prizmás távcs
4
) Kompakt tetélprizmás távcs
5
) Kompakt Porro prizmás távcs
6
) több mint ± 2m
–1
7
) 7 elem 5 csoportban
1
) Caratteristiche tecniche
IT
Tipo
Ingrandimento
Diametro lente
Diametro uscita pupillare (mm)
Angolo di campo reale
Angolo di campo apparente
Campo inquadrato a 1.000m
Luminosità relativa
Distanza occhio / lente
Oculare regolabile
Regolazione diottrica
Gamma regolazione distanza
interpupillare
Minima distanza di messa a fuoco
Peso (g), Larghezza (mm)
Altezza (mm), Profondità (mm)
Schema ottico
Protezione UV
2
) Standard binocoli con prisma a tetto.
3
) Standard binocoli con prisma di
Porro.
4
) Binocoli compatti con prisma a tetto.
5
) Binocoli compatti con prisma di
Porro.
6
) più di ± 2 m
–1
7
) 7 elementi in 5 gruppi
VS931201
Binoculars̲all.indd1Binoculars̲all.indd1 2008/07/2518:19:302008/07/2518:19:30
قم بتنزيل الكتيب الدليلي بالعربية (PDF, 1.92 MB)
(عليك الاهتمام بالبيئة وقم بطبع هذا الكتيب الدليلي فقط إذا كان ذلك ضروريا بالفعل)

Loading…

التقييم

‫قم بإخبارنا عن رأيك في نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus عن طريق ترك تقييم للمنتج. هل تريد أن تشارك بتجاربك مع هذا المنتج أو طرح سؤال ما؟ يرجى ترك تعليق في أسفل الصفحة.
هل أنت راض عن نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus؟
نعم لا
كن أول من يقيم هذا المنتج
0 الأصوات

انضم للمحادثة المتعلقة بهذا المنتج

هنا يمكنك مشاركة رأيك حول نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus. إذا كان لديك سؤال، فاقرأ الدليل بعناية أولاً. يمكن طلب الدليل باستخدام نموذج الاتصال الخاص بنا.

المزيد عن دليل المستخدم هذا

نحن ندرك أنه من الجيد أن يكون لديك دليل ورقي لـ نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus الخاص بك. يمكنك دائمًا تنزيل الدليل من موقعنا الإلكتروني وطباعته بنفسك. إذا كنت ترغب في الحصول على الدليل الأصلي، فنوصيك بالاتصال بـ Olympus. قد يكون بمقدورهم تقديم دليل أصلي. هل تبحث عن دليل نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus الخاص بك بلغة مختلفة؟ اختر لغتك المفضلة على صفحتنا الرئيسية وابحث عن رقم الطراز لمعرفة ما إذا كان متوفرًا لدينا.

تحديد

الاسم التجاري Olympus
نموذج 8x25 PC I
فئة نظارات معظمة
نوع الملف PDF
حجم الملف 1.92 MB

كافة الأدلة لـ نظارات معظمة Olympus
المزيد من أدلة نظارات معظمة

كتيب نظارات معظمة 8x25 PC I Olympus

منتجات ذات صله